Mekling ved advokat

Oppdatert: 09.03.2023 Emner: , ,
En gruppe av mennesker har møte

Ofte kan det være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter, og mange har tatt spesialopplæring for å bli gode meklere. En advokat som har fått slik meklingskompetanse godkjent av Advokatforeningen, har rett til å kalle seg sertifisert mekler. I tjenesten Finn advokat kan du lete opp sertifiserte meklere i ditt distrikt. Dette finner du ved å gå til Avansert søk, og velge Sertifisert mekler under Advokatroller.

Mange saker kan løses ved at advokaten hjelper deg med å inngå forlik med motparten din. Konflikter kan også løses ved for eksempel voldgift eller mekling.

Mekling ved sertifiserte meklere

Sertifiserte meklere har spesialisert seg innen ulike områder av jussen og kan til sammen dekke de aller fleste type konflikter. Både små og store saker kan løses gjennom mekling.

Som privatperson bør du være spesielt oppmerksom på denne formen for konfliktløsning hvis motparten din er en du fortsatt må forholde deg til etter at konflikten er avsluttet. Typiske eksempler er nabokrangler, arbeidstvister og familiekonflikter. I en meklingssituasjon vil du og motparten din få hjelp til å finne løsninger dere begge kan leve videre med. Sammenlignet med en rettssak styrer dere i større grad både prosessen og resultatet selv, og målet er å finne en skreddersydd løsning på konflikten. Mange vil oppleve mekling som mindre opprivende enn en rettssak.

Hvordan foregår mekling ved advokat?

Meklerenes rolle er å hjelpe til i forhandlingene mellom to, eller eventuelt flere, parter. Dersom partene stiller med egne advokater i tillegg, skal disse bare opptre som rådgivere.

Mekleren representerer med andre ord ingen av partene. Meklerrollen består kun i å være en nøytral mellommann. I en meklingssituasjon kan partene selv bringe inn løsningsforslag og gi tilbud på en måte som ikke er mulig ved domstolsbehandling.

Selve meklingsmøtet varer i de aller fleste saker høyst én dag.

Hvem betaler mekling ved advokat?

I de fleste tilfeller vil partene dele kostnadene til mekler seg imellom. Partene og mekler bør avtale pris for meklingstjenesten på forhånd.   Dersom du har krav på fri rettshjelp, vil du få utgiftene til mekling ved advokat dekket i samme utstrekning som utgifter til egen advokat.   Tilsvarende vil en rettshjelpsforsikring som hovedregel dekke mekling ved advokat på lik linje med andre advokatutgifter.   Tar du kontakt med en sertifisert mekler, vil han eller hun kunne gi deg nærmere opplysninger om de mulighetene du har til å få kostnadene dekket.

Hva koster mekling ved advokat?

Ved mekling, som ved alle andre advokatoppdrag bestemmes kostnadene av hvor tidkrevende og komplisert saken er. Erfaringene viser imidlertid at partene ofte kommer raskere frem til en løsning dersom de velger mekling enn om de lar konflikten gå til domstols- eller voldgiftsbehandling. Dermed vil mekling ved advokat ofte være et rimeligere alternativ enn en rettssak.

Andre former for mekling

Mekling ved advokat er en privat ordning som partene selv avtaler. Dersom en sak allerede er brakt inn for retten, vil domstolenes tilbud om rettsmekling være et alternativ.  I en rettsmekling er det vanligvis en dommer som er mekler. Denne formen for mekling er gratis for partene. Imidlertid må partene selv bære kostnadene for bruk av egen advokat i forbindelse med en rettsmekling.

 

Del denne artikkelen: