Forsvarsadvokat – hvis du trenger forsvarsadvokat

Oppdatert: 09.03.2023 Emner: ,

Straffeprosessloven gir deg rett til forsvarer på alle trinn av en sak – fra den første kontakten med politiet til endelig dom er avsagt. Som siktet i en straffesak har du blant annet rett til å rådføre deg med forsvarer før det blir avgjort om du skal varetektsfengsles.

Forsvarsadvokat betales av det offentlige

Dersom du har krav på forsvarer etter straffeprosessloven, vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

Hvis du velger en advokat fra et annet distrikt enn ditt eget, må du regne med å måtte betale ekstraomkostninger for reise, opphold med mer. Unntaksvis kan du likevel få også disse kostnadene dekket, for eksempel dersom advokaten har bistått deg tidligere.

Du må selv betale eventuelt arbeid som gjøres på etterforskningsstadiet dersom det ikke er tale om varetektsfengsling. Dette kan du imidlertid få dekket dersom det senere blir tatt ut tiltale eller saken blir henlagt etter at du har vært siktet.

Unntak

Retten til offentlig betalt forsvarer har noen unntak. Dette gjelder:

  • En del saker etter veitrafikkloven (for eksempel promillekjøring og hastighetsoverskridelser)
  • Foreleggssaker (saker der straffereaksjonen er bøter)
  • Saker som bare gjelder inndragning (for eksempel inndragning av utbytte fra straffbare handling)

Hva gjør forsvareren?

Forsvarsadvokatens rolle er å være den mistenkte/siktedes talerør i alle relevante sammenhenger.

Forsvarer skal blant annet:

  • Snakke med den mistenkte/siktede og forsøke å bringe klarhet i hva det straffbare forholdet dreier seg om.
  • Orientere vedkommende om de berørte bestemmelsene i straffeloven og klargjøre valgene den mistenkte/siktede har med hensyn til å forklare seg eller la være.
  • Belyse de ulike valgene den mistenkte/siktede har, herunder for eksempel at straffen kan bli mildere ved å legge alle kort på bordet.
  • Forberede eventuell bevis- og vitneførsel

Forsvareren kan også, dersom klienten ønsker det, ta kontakt med vedkommendes familie. Forsvareren kontakter også offentlig hjelpeapparat dersom det er aktuelt.

Under hovedforhandlingen i en straffesak er det forsvarerens plikt å sikre at all rimelig tvil kommer tiltalte til gode. Forsvareren skal vurdere om de såkalte objektive og subjektive vilkår for straff er tilstede, det vil si om tiltalte har begått handlingen og om det i så fall er en villet/ønsket handling. I noen saker kreves det kun at tiltalte har opptrådt grovt eller simpelt uaktsomt.

Advokatforeningen har utarbeidet Retningslinjer for forsvarere.

Fritt valg av forsvarsadvokat

Straffeprosessloven fastslår at den siktede som hovedregel har rett til selv å velge sin forsvarer.

Dette frie forsvarervalget er prinsipielt viktig, først og fremst fordi det er avgjørende at den siktede har tillit til forsvareren sin.

Hvor finner du forsvarer?

Her på Advokatenhjelperdeg.no kan du gå inn på tjenesten Finn Advokaten og få en oversikt over forsvarsadvokater i ditt fylke eller din kommune. Du går frem slik:

  1. Velg område eller kompetanse
  2. Velg Forsvarsadvokat under roller
  3. Trykk Søk

Søk etter forsvarsadvokat på Finn advokat

Advokatforeningen deler også ut en samlet oversikt over forsvarsadvokater som er registrert på Advokatenhjelperdeg.no. Denne oversikten skal være tilgjengelig på politikamrene.   

Del denne artikkelen: