Hvordan skrive klage på advokat

Oppdatert: 11.04.2023
Hender som skriver på metallfarget laptop

Lurer du på hvordan du skal skrive en klage på advokat? Her får du noen konkrete råd og eksempler.

Klagen bør inneholde en kortfattet og presis beskrivelse av det du klager på.

Klagen må gjelde brudd på Regler for god advokatskikk du mener advokaten har begått i løpet av oppdraget. Du kan også klage på advokatens salær, for eksempel dersom du mener at advokaten har tatt for mye betalt. Disiplinærmyndighetene kan ikke ta stilling til andre forhold enn disse. Dersom du er misfornøyd med resultatet av advokatoppdraget, kan ikke dette alene danne grunnlag for en klage. For at klagen skal tas til behandling, må den knytte seg til at advokaten har handlet i strid med de etiske reglene eller at advokaten har beregnet for høyt salær.

Opplysningene du gir i klagen må belyse hvorfor du mener at de etiske reglene er brutt, eller hvorfor salæret bør reduseres eller tilbakebetales.

Du er selv ansvarlig for å opplyse klagen og dokumentere påstandene dine.

Her er noen eksempler på dokumentasjon som kan være relevant i en klagesak:

 • Oppdragsbekreftelse eller annen dokumentasjon om hva som er avtalt med advokaten om oppdraget
 • E-postkorrespondanse, SMS og brev som underbygger påstandene dine i klagen
 • Timelister
 • Fakturaer

Gjelder klagen salær, bes det om at du opplyser om du har utestående regninger hos advokaten.

Lydfiler, videofiler og lenker til nettsider kan ikke vedlegges. Transkribering kan vedlegges.

Forslag til oppbygging av klagen

 • Innledning
 • Når startet oppdraget? Når ble oppdraget eventuelt avsluttet?
 • Hvorfor har du hatt kontakt med advokaten? For eksempel opprettelse av testament, foreldretvist eller konflikt med arbeidsgiver. Det er ikke nødvendig å forklare i detalj.
 • Hvis du ikke klager på egen advokat – hvilken rolle har advokaten hatt? For eksempel motpartens advokat.
 • Beskriv kort og presist hva du klager over. Husk at klagen må gjelde brudd på Regler for god advokatskikk eller salær. For eksempel:
  • Advokaten har ikke fulgt opp saken raskt nok
  • Advokaten har delt taushetsbelagte opplysninger om saken min med andre, uten mitt samtykke
  • Advokaten har oppført seg usaklig
  • Advokaten har tatt for mye betalt
 • Hoveddel/begrunnelse
 • Hvorfor mener du at advokaten har brutt Regler for god advokatskikk? Vis til dokumentasjon som underbygger begrunnelsen din.
 • Hvorfor mener du at salæret skal reduseres eller tilbakebetales i sin helhet? Vis til dokumentasjon som underbygger begrunnelsen din.
 • Dersom du klager over flere brudd, bør du begrunne de ulike bruddene i den samme rekkefølgen som de skjedde (tidskronologisk).
 • Når og hvordan ble du klar over bruddene klagen bygger på? Vis til dokumentasjon for dette.

Merk at det ikke er mulig å gjøre endringer i klagen med eventuelle vedlegg etter at den er sendt inn. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med saksbehandler via portalen.

Del denne artikkelen: