Hvordan skrive klage på advokat

Oppdatert: 18.03.2022
Hender som skriver på metallfarget laptop

Lurer du på hvordan du skal skrive en klage på advokat? Nedenfor følger noen konkrete tips og eksempler.

Klagen bør inneholde en kortfattet og presis beskrivelse av det du klager på.

Klagen må gjelde brudd på Regler for god advokatskikk som du mener at advokaten har begått i løpet av oppdraget. Du kan også klage på advokatens salær, for eksempel dersom du mener at advokaten har tatt for mye betalt. Andre spørsmål enn dette kan ikke disiplinærmyndigheten ta stilling til. Eksempelvis kan man ikke klage på resultatet av et advokatoppdrag, med mindre man mener at advokaten har handlet i strid med de etiske reglene eller beregnet for høyt salær.

Opplysningene som du gir i klagen små belyse hvorfor du mener at de etiske reglene er brutt, eller hvorfor salæret bør reduseres eller tilbakebetales.

Du er selv ansvarlig for å opplyse klagen og dokumentere påstandene dine. Her er noen eksempler på dokumentasjon som kan være relevant i en klagesak:

 • Oppdragsbekreftelse eller annen dokumentasjon om hva som er avtalt med advokaten om oppdraget
 • E-postkorrespondanse, SMS og brev som underbygger påstandene dine i klagen
 • Timelister
 • Fakturaer

Lydfiler, videofiler og lenker til nettsider kan ikke vedlegges. Transkribering kan vedlegges.

Forslag til oppbygning av klagen. Innledning

 • Når startet oppdraget? Når ble oppdraget eventuelt avsluttet?
 • Hvorfor har du hatt kontakt med advokaten? For eksempel opprettelse av testament, foreldretvist eller konflikt med arbeidsgiver. Det er ikke nødvendig å forklare i detalj.
 • Hvis du ikke klager på egen advokat – hvilken rolle har advokaten hatt? For eksempel motpartens advokat.
 • Påpek kort og presist hva du klager over. Husk at klagen må gjelde brudd på Regler for god advokatskikk eller salær. For eksempel:
  • Advokaten har ikke fulgt opp saken raskt nok
  • Advokaten har delt taushetsbelagte opplysninger om saken min med andre, uten mitt samtykke
  • Advokaten har oppført seg usaklig
  • Advokaten har tatt for mye betalt

Hoveddel/begrunnelse

 • Hvorfor mener du at advokaten har brutt Regler for god advokatskikk? Vis til dokumentasjon som underbygger begrunnelsen din.
 • Hvorfor mener du at salæret skal reduseres eller tilbakebetales? Vis til dokumentasjon som underbygger begrunnelsen din.
 • Dersom du klager over flere brudd, bør du begrunne de ulike bruddene i den samme rekkefølgen som de skjedde (tidskronologisk).
 • Når og hvordan ble du klar over bruddene som du klager over? Vis til dokumentasjon for dette.

Merk at det ikke er mulig å gjøre endringer i en innsendt klage og eventuelle vedlegg. Dersom du har behov for å endre noe etter innsendelse, må du kontakte saksbehandler på saken.

Del denne artikkelen: