Bistandsadvokat – når du trenger bistandsadvokat

Oppdatert: 18.05.2017 Emner: ,

Retten til bistandsadvokat avhenger normalt av at forholdet blir anmeldt til politiet.

Som offer for en straffbar handling vil du som hovedregel ha krav på bistandsadvokat dersom:

 • Saken gjelder seksuelt overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk, incest
 • Saken gjelder vold i nære relasjoner (familievoldssaker)
 • Saken gjelder menneskehandel
 • Saken gjelder kjønnslemlestelse
 • Saken gjelder tvangsekteskap
 • Saken gjelder brudd på kontakt- og besøksforbud, eller rettsmøte om kontakt- og besøksforbud i eget hjem
 • Du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade

I saker der en person er død som følge av en straffbar handling, har etterlatte foreldre krav på bistandsadvokat dersom avdøde var under 18 år. I andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

I saker om seksuallovbrudd, vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsekteskap, brudd på kontakt- og besøksforbud og kjønnslemlestelse, kan du også få hjelp av advokat til å vurdere om forholdet skal anmeldes.

Krav på norsk bistandsadvokat gjelder normalt ikke dersom det straffbare forholdet har funnet sted i utlandet.

I tillegg til reglene om bistandsadvokat, kan en som er utsatt for tvangsekteskap, få advokatbistand i form av fri rettshjelp. Det samme gjelder i saker om erstatning fra gjerningspersonen.

Hva gjør bistandsadvokaten?

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under hele saken, både under etterforskningen og i forbindelse med en eventuell rettssak.

Viktige oppgaver for bistandsadvokaten er blant annet:

 • Bistå fornærmede ved anmeldelse av forholdet.
 • Bistå fornærmede ved tilleggsavhør hos politiet eller være til stede ved dommeravhør av barn.
 • Sørge for at fornærmede får informasjon om viktige etterforskningsskritt og innsyn i saksdokumentene.
 • Fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen.
 • Forklare fornærmede gangen i straffesaken og forberede fornærmede på å forklare seg i en rettssak.
 • Ivareta fornærmedes interesser under rettssaken.
 • Klage på eventuell henleggelse av saken.
 • Søke om voldsoffererstatning til fornærmede.

Du kan ha krav på erstatning

Dersom du har vært utsatt for seksuelt overgrep, er påført skade gjennom andre straffbare handlinger eller er etterlatt i en sak der en person er død som følge av en straffbar handling, kan du ha krav på erstatning.

Bistandsadvokaten hjelper med å fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen og med å søke om voldsoffererstatning.

Hvor finner du bistandsadvokat?

Her på Advokatenhjelperdeg.no kan du gå inn på tjenesten Finn Advokat og få en oversikt over bistandsadvokater i ditt fylke eller din kommune.
Du går frem slik:

1. Velg Avansert søk på Finn Advokaten
2. Velg fylke (eventuelt også kommune)
3. Velg Bistandsadvokat under Advokatroller
4. Trykk Søk

>> Søk etter bistandsadvokat på Finn advokat

Advokatforeningen deler også ut en samlet oversikt over bistandsadvokater som er registrert på Advokatenhjelperdeg.no. Denne oversikten vil være tilgjengelig blant annet på politikamrene.

Bistandsadvokaten oppnevnes av retten. Hvis du ønsker en bestemt advokat som din bistandsadvokat, blir denne advokaten oppnevnt så fremt dette ikke fører til en vesentlig forsinkelse av saken. Vanligvis må du benytte en advokat fra ditt eget distrikt.

 

Del denne artikkelen: