Slik påvirkes dine trygderettigheter ved hjemmekontor i utlandet

Oppdatert: 19.08.2022
laptop på et terrassebord med utsikt over trær

De siste årene har flere valgt å arbeide på hjemmekontor i utlandet. Det er viktig å være klar over at hjemmekontor i utlandet kan påvirke dine trygderettigheter. Hvilke regler som gjelder, varierer ut fra hvilket land du arbeider i og hvor lenge du arbeider i det aktuelle landet.

Medlemskap i folketrygden er en forutsetning for å sikre seg norske trygderettigheter. Hovedregelen er at alle som er bosatt og som til vanlig utfører arbeid i Norge, er medlem av folketrygden. Dette gjelder også deg som er arbeidsinnvandrer og som til vanlig utfører arbeid i Norge. I tillegg er statsborgere fra land utenfor EØS også medlem i folketrygden hvis man har lovlig adgang til å arbeide i Norge. Alle disse tre gruppene beholder medlemskapet i folketrygden når arbeidet uføres på hjemmekontor i Norge.

Dersom du derimot velger å utføre arbeidet på hjemmekontor i utlandet, kan det få betydning for dine trygderettigheter. Dette gjelder selv om arbeidsgiveren din er norsk. Før du tar et valg om å arbeide på hjemmekontor i utlandet, bør du derfor undersøke reglene i det landet du vurderer å arbeide på hjemmekontor fra.

Hva innebærer hjemmekontor?

Uavhengig av hvilket land du velger å arbeide fra, er definisjonen av hjemmekontor den samme. Du arbeider ikke fra hjemmekontor dersom du jobber i arbeidsgivers lokaler. Du arbeider heller ikke på hjemmekontor dersom arbeidet utføres hos arbeidsgivers klienter eller kunder, og dette foregår i lokalene eller hjemme hos klientene og kundene. Det er først hvis du arbeider fra egen bolig, hytte, ferieleilighet eller fra et hotellrom at du utfører arbeid på hjemmekontor.

Hjemmekontor i et EØS-land eller Sveits

EØS-avtalen har egne regler om trygd som gjelder for arbeid på hjemmekontor i et EØS-land eller Sveits. Dette er kompliserte regler. Det er nemlig slik at enkelte regler kun gjelder dersom du arbeider i ett land, og at det gjelder andre regler hvis du arbeider i to eller flere land. I tillegg gjelder det egne regler for offentlige tjenestepersoner.

Omfattes du av EØS-avtalens trygderegler?

Reglene i EØS-avtalen gjelder for deg som tilhører en av disse gruppene:

 • Deg som har statsborgerskap i et EØS-land eller Sveits
 • Flyktninger og statsløse
 • Deg som ikke har statsborgerskap i et EØS-land, men som tidligere har vært medlem i en trygdeordning i ett av disse landene: Danmark, Finland, Island, Nederland, Luxembourg, Sverige eller Østerrike.
 • Deg som ikke har statsborgerskap i et EØS-land, men som er familiemedlem til eller gjenlevende etter en person som faller inn under gruppe 1, 2 eller 3 nevnt ovenfor.

Arbeidslandets regler om trygd gjelder på hjemmekontor

Når du velger å utføre arbeid på hjemmekontor i et EØS-land eller Sveits, er hovedregelen at du omfattes av arbeidslandets trygderegler. Denne hovedregelen gjelder selv om arbeidsgiveren din er norsk. Konsekvensen av at du omfattes av arbeidslandets trygderegler, er at du i utgangspunktet mister medlemskapet ditt i folketrygden. Hvilke rettigheter og plikter om trygd som blir gjeldende for deg, får du informasjon om ved å kontakte myndighetene i ditt arbeidsland.

Utgangspunktet er som nevnt at du mister medlemskapet i folketrygden ved å arbeide på hjemmekontor i utlandet. Det er imidlertid nyttig å vite at dette ikke gjelder dersom du kun skal arbeide på hjemmekontor i utlandet for en kortere periode. I en slik situasjon kan du sende en søknad til NAV om å få beholde medlemskapet.

Reglene ovenfor gjelder kun dersom du av private årsaker tar et valg om å arbeide på hjemmekontor i utlandet. Det gjelder nemlig andre regler dersom du ikke selv tar et valg om hjemmekontor i utlandet, men blir sendt ut av din norske arbeidsgiver for å arbeide i utlandet i opptil to år. Disse reglene vil ikke bli omtalt i denne artikkelen.

Hjemmekontor i to eller flere land

Når du velger å arbeide på hjemmekontor i Norge og i et annet EØS-land, arbeider du i to (eller flere) land. Hvilke regler som gjelder i denne situasjonen, vil avhenge av disse faktorene:

 • Ditt bosted
 • Om du arbeider i bostedslandet ditt
 • Hvor lenge og hvor ofte du skal arbeide på hjemmekontor i utlandet
 • Om du arbeider for en norsk arbeidsgiver som fortsetter å betale lønn når du arbeider på hjemmekontor i et annet EØS-land
 • Om du er en offentlig tjenesteperson

Hvis du bor i Norge, må du informere NAV om at du skal arbeide i flere land. Det vil da være opp til NAV å avgjøre om du får beholde medlemskapet i folketrygden. Hovedregelen er at du får beholde medlemskapet dersom 25 % eller mer av arbeidet ditt utføres fra et hjemmekontor i Norge.

Hvis du ikke bor i Norge, men bor i et annet EØS-land eller Sveits, må du informere trygdemyndighetene i landet du er bosatt i om at du skal arbeide i flere land. Du vil da få beskjed fra trygdemyndighetene i bostedslandet ditt om hvilket lands trygderegler som gjelder for deg. Utgangspunktet er at hvis du arbeider mindre enn 25 % i landet du bor i, vil du ikke bli medlem av trygdeordningen i bostedslandet. I en slik situasjon blir du medlem av trygdeordningen i det landet arbeidsgiveren din holder til.

Det er svært viktig å huske på å informere myndighetene i bostedslandet ditt når du arbeider i to land. Hvis du unnlater eller glemmer å gjøre dette, kan konsekvensen bli at du omfattes av trygdereglene i begge land. Dette betyr at begge land kan kreve at du betaler inn trygdeavgift. Du risikerer derfor å betale dobbel trygdeavgift.

Er du offentlig tjenesteperson?

Hvis du som offentlig tjenesteperson velger å arbeide på hjemmekontor i utlandet, er utgangspunktet at du beholder medlemskapet ditt i folketrygden. En offentlig tjenesteperson er en arbeidstaker som mottar lønn fra den norske stat. Typiske eksempler på offentlige tjenestepersoner er personer som arbeider i:

 • Utenrikstjenesten
 • Den sentrale statsforvaltningen med direktorater og underliggende organer
 • Høyere statlige undervisningsinstitusjoner

Hjemmekontor i et land som Norge har trygdeavtale med

Norge har inngått en rekke trygdeavtaler med land utenfor EØS. Dette er Australia, Bosnia og Hercegovina, Canada, Chile, India, Israel, Montenegro, provinsen Quebec, Serbia, Storbritannia og Nord-Irland, Tyrkia og USA. Disse trygdeavtalene har regler om hvilket lands trygdeordning du omfattes av. Hovedregelen er at det kun er trygdereglene i ett av landene som vil gjelde for deg, og kun dette landet du skal betale trygdeavgift til. Det er flere faktorer som avgjør hvilket lands trygderegler du omfattes av. Dette er blant annet bostedet ditt, hvor lenge du skal arbeide på hjemmekontor i utlandet og hvem som er din arbeidsgiver. Hvilket statsborgerskap du har, er en faktor som ikke har betydning.

Arbeidslandets regler om trygd gjelder

Reglene som gjelder når du arbeider i et land som Norge har trygdeavtale med, er like de reglene som gjelder dersom du arbeider i et annet EØS-land enn Norge. Hovedregelen i trygdeavtalene er altså den samme som hovedregelen i EØS-avtalen.

Er du offentlig tjenesteperson i et land med trygdeavtale?

Du trenger ikke være bosatt i Norge for å bli ansett som offentlig tjenesteperson.

Hjemmekontor i et land som Norge ikke har trygdeavtale med

Når du arbeider på hjemmekontor i et land som Norge ikke har en trygdeavtale med, er det viktig å være klar over at dine trygderettigheter bestemmes etter om du er bosatt i Norge eller ikke. Du regnes som bosatt i Norge hvis du befinner deg i én av disse situasjonene:

 • Du har bodd og oppholdt deg i Norge mer enn 12 måneder
 • Hvis du oppholder deg både i Norge og utlandet, må du oppholde deg i Norge minst seks måneder hvert kalenderår

Når du kun skal ha ett arbeidsopphold i utlandet

Hvis du er bosatt i Norge og velger å sitte på hjemmekontor i utlandet kun én gang, beholder du i utgangspunktet medlemskapet i folketrygden hvis varigheten på utenlandsoppholdet er kortere enn 12 måneder. Dette gjelder imidlertid kun dersom du arbeider for og mottar lønn fra en norsk arbeidsgiver.

Når du skal arbeide både i Norge og utlandet

Dersom du bytter på å arbeide i Norge og på hjemmekontor i et annet land, beholder du medlemskapet i folketrygden hvis varigheten på utenlandsoppholdet er kortere enn seks måneder hvert kalenderår.

Når du ikke lenger er bosatt i Norge

Dersom du bestemmer deg for å arbeide i utlandet på permanent basis og ikke skal arbeide mer i Norge, mister du medlemskapet i folketrygden når du forlater Norge. Hvilket statsborgerskap du har og hvem som gir deg lønn har i utgangspunktet ingen betydning.

En annen situasjon kan være at du ikke arbeider permanent i utlandet, men at du arbeider i utlandet over en lengre periode og ikke lenger er bosatt i Norge. I en slik situasjon kan du søke om få innvilget frivillig medlemskap i folketrygden. Dette er særlig aktuelt for deg som har en nær tilknytning til Norge og/eller norsk arbeidsliv. Et eksempel er at du selv jobber på hjemmekontor og har en ektefelle som arbeider i utlandet og har medlemskap i folketrygden.

Er du offentlig tjenesteperson i et land uten trygdeavtale?

Du trenger ikke være bosatt i Norge for å bli ansett som offentlig tjenesteperson.

Har du hjemmekontor på grunn av korona?

Selv om restriksjonene i andre land med tiden har blitt færre, er det fremdeles noen land som har restriksjoner. Hvis du har hjemmekontor som følge av reiserestriksjoner eller andre koronarelaterte grunner, skal dette i utgangspunktet ikke medføre en endring når det gjelder hvilket lands trygderegler som gjelder for deg. For å få informasjon om hvilket lands trygderegler som gjelder for deg i en slik situasjon, bør du kontakte trygdemyndighetene i ditt bostedsland.

Rapporteringsplikt og registreringsplikt i landet der du arbeider på hjemmekontor

For å få informasjon om hvilke eventuelle plikter du har på hjemmekontor i utlandet, må du ta kontakt med trygdemyndighetene i arbeidslandet. Noen land har for eksempel plikt om å betale trygdeavgift.

Du kan lese mer om trygderettigheter i utlandet her.

Del denne artikkelen: