Er ny bomavgift lovlig?

Publisert: 02.04.2024

Siste delen av veien til hytta går over en bomvei. Til nå har løsningen vært en bom der vi betaler per plassering. Nå er systemet endret slik at vi som hytteeiere er pliktig til å kjøpe et årsabonnement på 2000 kr, uavhengig av om vi skal bruke veien eller ikke, eller hvor mye den skal brukes. Det sendes ut faktura med gebyr hvis ikke årsabonnement er kjøpt innen fristen. Er dette lov?

Svar:

Regulering av plikt for betaling med mer for bruk av privat veg reguleres av vegloven §§ 53 og 54.

Alle som er faste brukere av vegen og må regnes som rettighetshavere til veien, er å regne som et fellesskap som et veilag. Om dette ikke er organisert burde dette etablere slik at man får benytte dette kommunikasjonsledd opp mot grunneier(ne).

I utgangspunktet vil dette spørsmålet du stiller må vurderes opp i mot gjeldende avtale/rettighet som er etablert. Det kan tenkes at den nye formen for å kreve avgift på vil være i strid med denne. Om det ikke foreligger noen slik regulering allerede, er jeg ikke sikker på at en slik ny bomavgift vil være ulovlig. Grunneier må antas å ha noen handlingsrom for hvordan man skal organisere denne avgiften. Selv om en vei ikke brukes så må veien allikevel vedlikeholdes slik at den kan brukes når man ønsker å benytte den. Slik at utgifter må påregnes uten at denne brukes så lange man skal hevde en rettighet til å anvende den. Et fast årsgebyr synes i så måte å være innenfor å kunne kreve av rettighetshaverne, uavhengig av bruk.

Men skulle man være usikker på dette så kan spørsmålet tas opp med grunneier og får man ingen løsning der så kan spørsmålet tas opp til vurdering i jordskifteretten. Jordskifteretten er en veldig nyttig og praktisk domstol som kan brukes i slike saker.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: