Er statsforetak underlagt forvaltningsloven?

Publisert: 10.03.2023
Emneord:

Stemmer det at statsforetak ikke er underlagt forvaltningsloven og derfor ikke trenger å gi partsinnsyn i utvidede søkerlister og vedtak for innstilling i tilsettingssaker, når søkere er sakspart og privatperson? Hvilke rettigheter har jeg egentlig for utredning og klageadgang, når de mener de ikke er underlagt forvaltningsloven?

Svar:

Forvaltningsloven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer. Det vil si det meste. Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann, er en del av virksomheten og regnes som enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget eller av det øverste organet i et eget rettssubjekt som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: