Fått faktura fra advokat etter oppgjør i tingretten

Publisert: 06.06.2023

Står i et samlivsbrudd, har vært i Tingretten og tapte der og har betalt saksomkostningene som ble meldt inn før forhandlingen. Min advokat kr 1.171.104. Motpart kr 733.594. Et par dager etter at dommen falt mottar jeg en ny faktura fra min advokat på kr 733.656 inkl. Mva. Den spesifiserer tilbake til 16.01.2023 tom 26.01.2023, flere uker før saken kom opp i retten. Jeg mener at dette skulle vært meldt inn, hva hvis motparten hadde tapt?

Svar:

Spørsmålet bør nok rettes til advokaten din først, for å høre hva hun sier og hva begrunnelsen eventuelt er.

Tvisteloven § 20-5 er relevant, vedrørende de ulike stadier av en sak man kan kreve dekket nødvendige saksomkostninger for. Lovteksten i tvisteloven § 20-5 (1) og (3) er som følger, se særlig (3) bokstav a:

(1) Full erstatning for sakskostnader skal dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken som ikke særlige regler gir grunnlag for å unnta. Ved vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, legges det vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem. Parten kan kreve rimelig godtgjøring for eget arbeid med saken når det har vært særlig omfattende eller det ellers måtte ha vært utført av en prosessfullmektig eller annen fagkyndig hjelper.

(3) I saker som avgjøres etter muntlig forhandling, skal en part inngi oppgave over sakskostnader når de kreves erstattet. Oppgaven skal inngis ved rettsmøtets avslutning. Dersom størrelsen på noen av postene ikke er kjent, skal oppgaven suppleres innen den frist retten fastsetter. Utgiftspostene skal spesifiseres slik at retten har tilstrekkelig grunnlag for å foreta utmålingen. For salærutgifter skal det alltid angis hvor store beløp og hvor mange timers arbeid som knytter seg til disse stadier av saken:
a. fram til det blir inngitt stevning eller tilsvar, eventuelt anke eller anketilsvar,
b. fram til hovedforhandling eller muntlig sluttbehandling, eventuelt ankeforhandling, tar til, og
c. fram til sakens avslutning for instansen.

En noe mindre kjent bestemmelse er at man kan be retten fastsette advokatens salær, for saker som behandles i retten:

Tvisteloven § 3-8. Rettens fastsetting av prosessfullmektigens godtgjøring
(1) Parten eller prosessfullmektigen kan be om at retten fastsetter prosessfullmektigens godtgjøring. Ved fastsettingen tas det hensyn til de kostnader det er rimelig å pådra parten ut fra prosessoppdraget, sakens betydning og forholdet mellom parten og prosessfullmektigen.
(2) Begjæring etter første ledd må fremmes innen én måned etter forkynnelse av sakens avgjørelse i vedkommende instans.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: