Har arbeidsgiver brutt taushetsplikten?

Publisert: 27.11.2023
Emneord:

Har butikksjef lov til å dele opplysninger om arbeidstaker til høyere leder uten å spørre om samtykke. Arbeidstaker har fortalt butikksjef om psykiske lidelser som påvirker trivsel på jobb, som har blitt fortalt videre til høyere leder. Bryter dette arbeidsgivers taushetsplikt eller har hen rett til det?

Svar:

Personvernet er ulovfestet, men forankres i Grunnlovens § 100 og EMK art 10 (Den europeiske menneskerettighetskonvensjon) som både fastsetter og begrenser ytringsfrihetens grenser. Det benevnes som Personverninstituttet. Det er befestet gjennom juridisk teori og rettsavgjørelser og etterleves som lovfestet av domstolene. Det er den personlige integritet som er beskyttet. Brudd på personvernet er rettsstridig. Brudd på personvernet kan danne grunnlag for erstatningskrav som utmåles på et skjønnsmessig grunnlag av domstolene. Dette er sikker rett. Til grunn ligger altså en konklusjon om brudd på den personlige integritet. Det medfører at det som har skjedd, må faktavurderes og fortolkes i lys av prinsippene bak dette rettsinstituttet som personvern er. Når det gjelder spredning av personlig informasjon trekkes ofte begrepet "nødvendig" frem. Sentralt vil være om det var nødvendig at butikksjefen delte denne informasjonen. Det er ingen tvil om at slik informasjon har med personlig integritet å gjøre og har personvern. Det er også viktig for den enkelte at en har kunnskap om hvem som slik informasjon deles med. Rent umiddelbart vil det være et brudd på personvernet av butikksjefen å dele slik fortrolig helseinformasjon med andre uten å innhente tillatelse fra den det gjelder, eller i det minste å informere før informasjonen spres. Det kan ha betydning hvorledes og hvorfor denne informasjonen ble delt med regionsjefen. Det er også spørsmål om informasjonen om din helse på annet vis var opplyst om eller tilgjengelig for andre og om den kunne tilflyte regionsjefen via andre kanaler enn via butikksjefen som konkret ga denne informasjonen videre. EU har vedtatt Personvernforordningen som er lovfestet i norsk rett gjennom Personopplysningsloven. Personopplysningsloven er i hovedsak rettet mot automatisk behandling av personopplysninger, dvs. gjennom registre og databehandling. Men prinsippene som kommer til uttrykk i loven er basert på det ulovfestede personvernet, og slik sett styrker også loven det ulovfestede personvernet. Imidlertid, en kommer ikke utenom en konkret vurdering av ditt konkrete tilfelle, og denne vil også være skjønnsmessig basert. Det er derfor ikke mulig å slå fast med sikkerhet at din personlige integritet er krenket ut fra dine opplysninger, da en mer konkret vurdering basert på et større informasjonsmateriale må foretas før en konklusjon kan treffes.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: