Kan grunneier flytte en veirett og kreve betalt uten avtale?

Publisert: 04.10.2023

Vi er flere hytteeiere som har bruksrett/veirett over en annen eiendom. Det var tidligere en vei som gikk over deres gårdstun. Nå har eieren lagt ny vei utenom gårdstunet, og krever at hytteeierne betaler forholdsmessig for kostnadene ved dette. Har de krav på betaling uten at det er avtalt på forhånd?

Svar:

Svaret på ditt spørsmål er slik jeg vurderer det ut i fra de gitte opplysninger, nei.

Dere har hatt en rettighet knyttet til den tidligere veien, som gikk over gårdstunet. Om grunneieren ønsker å flytte denne rettigheten må dette i utgangspunktet forhøres med dere som rettighetshavere. I et slikt tilfelle så vurderes det slik at det ikke vil ha noen som helst ulempe for dere at veien som dere har bruksrett til omlegges med en annen vei. Kostnadene med en slik omlegging vil imidlertid påfalle grunneier som ønsker å endre adkomstretten deres. Dette vil jeg si følger direkte av servituttlovens § 5 jfr.

"Er ingen avgjerande grunn i mot det, kan kvar av partane krevja å få bruken flytt eller nærare fastlagd, eller rettshøvet omskipa på annan måte, når han ber kostnaden sjølv, og den nye skipnaden er minst like god for motparten som den tidlegare."

For det tilfelle dere har som vanlig et visst ansvar i forhold til vedlikehold, kan kanskje noen utgiftsposter som knytter seg til dette, belastes også dere som brukere. Men kostnaden ved selve omleggingen tilfaller grunneier.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: