Krav på bonus fram til sykemelding?

Publisert: 05.01.2022
Emneord:

Jeg ble 100% sykemeldt i september. Legen (og jeg) ønsket at jeg skulle prøve å jobbe litt hver dag. Dette gjorde jeg også fram til ny daglig leder startet en ukes tid etter at jeg ble sykemeldt. Jeg fikk arbeidsnekt. Ny daglig leder skulle overta min kontorplass, og ivareta alle mine oppgaver uten å ha konferert med meg. Bonus for siste halvår ble utbetalt i desember, men jeg fikk ikke. Har jeg krav på bonus fram til jeg ble sykemeldt og kan jeg be om innsyn i hvem andre som har fått utbetalt bonus? Grunnen er at jeg hørte at andre som har fått bonus utbetalt.

Svar:

For å vurdere om du har krav på bonus eller ikke, må du se nærmere på avtalen som er inngått mellom deg og arbeidsgiver. Dersom det for eksempel fremgår av avtalen at bonus opparbeides og utbetales per arbeidet time eller liknende, vil du ikke få utbetalt bonus ved sykdomsfravær. Som gradert sykemeldt vil du kunne ha rett på bonus i for den tiden du er på jobb.

Spørsmålet om innsyn i kollegers lønn avhenger av om du arbeider i offentlig eller privat sektor. I offentlig sektor er hovedregelen at alle dokumenter er offentlige og enhver kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre, jf. offentleglova § 3. Det betyr at lønnsopplysninger for ansatte i stat, fylkeskommune og/eller kommunen skal være tilgjengelig for den som ber om innsyn. I det private er utgangspunktet at du ikke har rett til innsyn i kollegers lønn, med mindre du har et rettslig grunnlag for slikt innsyn. Dersom du f.eks. opplever deg diskriminert på grunnlag av hhv. kjønn, seksuell legning eller funksjonshemming, kan du kreve innsyn i kollegers lønn med hjemmel i likestillings- og diskrimineringsloven § 32.

Del denne artikkelen: