Utbygging og påbygg

Innhold

Dagsbøter for forsinket bolig

04. aug 2021 · spørsmål

Vi har kjøpt en prosjektert bolig (bustadoppf.l gjelder). Rammetillatelse ble godkjent i 2018. Oppstart er hittil 6 mnd forsinket, da prosjektet har utløst krav om veiopparbeidelse. Utbygger krangler m myndighetene og krever dispensasjon. Vi satte forbehold i budet om overtagelsesdato. Det ble tatt inn i vår kontrakt slik: "Forbehold: boligen skal overleveres senest 1. kvartal 2022". Vi mener dette MÅ utløse dagbøter uansett årsak til forsinkelsen? Stemmer det, eller er vi blitt lurt?

Les mer

Hvem har ansvaret for byggesøknad til pergola

23. sep 2020 · spørsmål

Jeg har vært i kontakt med et firma for å bygge pergola, og spurt dem om prosess rundt dette. De mente alt jeg trengte var tillatelse fra borettslaget, noe jeg fikk og pergola ble bestilt. Noen uker etter ble jeg gjort oppmerksom på av en tredjepart at dette var noe som måtte søkes om til kommunen. Og nå vil firmaet ha betalt for pergola, mens jeg fortsatt venter på svar på byggesøknad. Så mitt spørsmål er da, er det jeg som sitter med ansvaret her dersom søknad ikke innvilges? Må jeg betale?

Les mer

Kjøpe eiendom med ulovlig takterrasse

29. apr 2020 · spørsmål

Jeg vurderer å kjøpe en eiendom der man har oppført en takterrasse uten byggetillatelse og nå selger eiendommen til kjøpers risiko "som den er". Boligen ble forøvrig seksjonert opp i 2012 der tegninger av seksjonene, inkludert takterrassen, ble tinglyst av kommunen. Er risikoen stor for at kommunen nå, 8 år senere, vil evt. kreve å rive terrassen? Er det noe vits å søke om byggetillatelse fra kommunen nå i ettertid? Terrassen er vesentlig utifra attraktivitet og verdisetting av boligen.

Les mer

Uenighet rundt bygging av garasje

23. nov 2018 · spørsmål

Eiere til naboeiendommen min har veirett over min eiendom. Veien er ikke bygd, og tinglysningen er fra 2002. Min eiendom er bebygd med hus og et eldre fjøs. I tinglysningen er det ikke tegnet inn vei, og jeg lurer på hvilke regler som gjelder her? Jeg ønsker å bygge garasje og plasseringen avhenger av dette. De som har veirett sier de vil se hva som passer dem best? Hva med hva som passer meg best?

Les mer

Ny vurdering av byggesak i kommune

22. okt 2018 · spørsmål

Dette dreier seg om en brygge som ble saksbehandlet og godkjent i 2009 av bygningsråd, og også av rådmann i kommunen (noe senere). Nå har eieren av bryggen (en kamerat) fått signal om at byggesaken er oppe til ny vurdering.

Etter fusjonering av kommuner, er det nå en annen kommune som gjennomgår byggesaker. Det kan dreie seg om grenser.

1) Når blir en slik byggesak eventuelt foreldet?
2) Har eieren grunn til å engste seg, når han har dokumenter på at byggesaken er godkjent?

Les mer

Kommunen har bygget på bestemors tomt

03. okt 2018 · spørsmål

Min bestemor har arvet veldig masse eiendom i sin bostedskommune fra sin far. Her har kommunen opp gjennom årene laget vannverk på hennes tomt, satt opp pumpe til kloakk, laget kai og småbåthavn osv. Alt dette er spredd på forskjellige steder. De har aldri spurt om lov eller kjøpt/leid tomt hos henne. På kommunekartet kan man tydelig se at eiendommene tilhører henne. Har hun noen rettigheter her?

Les mer

Hvor nært kan carporten stå?

20. sep 2018 · spørsmål

Min nabo ønsker carport plassert slik at carportens innkjøring blir 1 m fra vår tomtegrense, som går midt over gårdsplassen. Naboen har rett til å kjøre over vår tomt for å komme til sin gårdsplass. Jeg mener at naboen må ha 5 m manøvreringsplass på sin tomt foran carporten. Vi har felles oppkjørsel fra kommunal vei med inn/utkjørsel til fire boliger. Denne kan benyttes til manøvreringsareal for alle eiendommene som benytter veien til utkjørsel. Kan naboen derved allikevel bygge inntil 1m fra vår tomt?

Les mer

Kommunen mener reparert garasje må rives

07. sep 2018 · spørsmål

Vi har hatt byggefirma til å reparere et uthus/garasje som deler vegg med husets vestside. Det måtte skiftes ut mer enn først antatt og sett i ettertid hadde det nok vært billigere med søknad om riving/gjenoppføring. Nå er bygget ferdig med samme fotavtrykk/utseende som før. Naboen har klaget til kommunen og mener det er riving og nybygg. Kommunen krever retting ved søknad eller at bygget rives. Kan et opprinnelig lovlig bygg kreves fjernet? Er ikke retting tilbakeføring til lovlig tilstand?

Les mer

Ønsker kompensasjon for utbygging på eiendom

28. aug 2018 · spørsmål

Utbygger vil legge kloakkrør og strømledning over vår eiendom til nye husstander. Vår eiendom er eneste mulighet for strømledning pga. en trafostasjon mens for kloakken finnes andre løsninger, men ikke -ønskelige for utbygger. Det blir en heftelse på eiendommen. Kan vi kreve kompensasjon for dette og i tilfelle hva og/eller hvor mye? Hvis vi sier nei til kloakken så vil likevel strømleverandøren grave og bore her, og kan vi kreve kompensasjon fra utbygger for dette?

Les mer

Tilbygg mangler ferdigstillingsattest

15. jun 2018 · spørsmål

Jeg kjøpte vertikaldelt hus i desember 2009. Når jeg skal selge står det i prospektet merknad "ikke godkjent tilbygg". I 2002 ble det godkjent påbygg av garasje, stue og takterrasse. De papirene lå i boligmappen, men ifølge avtale om godkjenning er ikke sendt inn ferdigkontrollskjema på byggverket fra snekker/ansvarshaver og ikke søkt om ferdigstillelse. Snekkerfirma avviklet, så problem er å finne andre til å ta over ansvar. Kan jeg kreve at selger (som også var byggherre) må hjelpe med kostnad/hjelp?

Les mer