Diskriminering – skjerpet forbud mot diskriminering

Oppdatert: 09.10.2018 Emner:

Samtidig ble det tatt inn et utrykkelig forbud mot diskriminering i en rekke lover. En usikkerhet ved det nye regelverket er at mange av bestemmelsene er basert på skjønn.

Norge har lite egen rettspraksis når det gjelder diskriminering. Men det foreligger adskillig rettspraksis fra EF-domstolen, spesielt når det gjelder direktivene som påbyr likebehandling mellom kjønn. EF-domstolens praksis har avgjørende betydning for saker som behandles i norsk rett. En annen viktig rettskilde er den rikholdige praksisen fra det tidligere Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling.

Advokater som arbeider med diskriminering, regner med at det vil komme opp en del saker i årene som kommer, slik at Norge får en mer selvstendig rettspraksis når det gjelder diskriminering. Avgjørelsene fra det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet og den nye Likestillings- og diskrimineringsnemnda vil også få stor betydning som rettskilder i spørsmål som gjelder diskriminering.

Omfattende lovendringer mot diskriminering

Fra og med 1. januar 2006 ble forbudet mot diskriminering lovfestet på langt bredere basis enn tidligere. Norge fikk da to nye lover om diskriminering, diskrimineringsloven og diskrimineringsombudsloven, og en ny arbeidsmiljølov med skjerpede bestemmelser om diskriminering. Samtidig ble det innført uttrykkelige forbud mot diskriminering i borettslagsloven, boligbyggelagsloven, husleieloven og lov om eierseksjoner.

Diskrimineringsloven forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Diskrimineringsombudsloven gir regler for det nyopprettede Likestillings- og diskrimineringsombudet og den nye likestillings- og diskrimineringsnemnda.
Arbeidsmiljølovens kapittel 13 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemning og alder. Arbeidsmiljøloven forbyr direkte diskriminering av arbeidstakere som jobber deltid eller er midlertidig tilsatt. Bestemmelsene gjelder også for innleide arbeidstakere eller selvstendige næringsdrivende.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet erstatter det tidligere Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering.

I tillegg til å arbeide for likestilling mellom kjønnene, skal ombudet motvirke forskjellsbehandling av etniske og religiøse minoriteter, personer med funksjonshemning, lesbiske, homofile og det skal arbeide for å unngå diskriminering av ulike grupper av arbeidstakere. Kamp mot diskriminering i arbeidslivet, spesielt aldersdiskriminering, er satsningsområder for det nye ombudet.

Ombudet skal føre tilsyn med og medvirke til at den nye diskrimineringsloven, den nye diskrimineringsombudsloven og den nye arbeidsmiljøloven blir gjennomført i praksis.

Hva gjør du hvis du blir diskriminert?

Hvis du mener du diskrimineres på grunn av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonshemning, seksuell legning eller alder, kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet skal bistå enkeltpersoner som opplever lovstridig diskriminering. Ombudets behandling av saker er gratis.

Ombudet kan fremme klage overfor arbeidsgiver eller andre som er ansvarlige for diskrimineringen, gjennomføre uavhengige granskinger og behandle konkrete saker der målet er å få til en frivillig ordning mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvis det ikke er mulig å komme frem til en frivillig løsning, kan ombudet legge saken frem for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Hvis ombudet avviser saken din, kan du selv be om behandling direkte i nemnda. Hvis det foreligger lovstridig diskriminering, kan Likestillings- og diskrimineringsnemnda gi arbeidsgiver eller andre pålegg om å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at diskrimineringen opphører. Nemnda kan også i enkelte tilfeller ilegge tvangsmulkt for å sikre at påleggene blir gjennomført.

Ombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda har ikke fullmakt til å behandle krav om erstatning for ulovlig diskriminering. Slike krav må fremmes for domstolene hvis man ikke kommer til en frivillig ordning.

Du finner advokater med kompetanse på diskrimering og mobbing  på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: