Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Emily Krokann

Advokatfirmaet Fusche Jenssen AS

Jeg har en mastergrad i barnerett. Masteroppgaven omhandlet norsk barnevernsrett i møte med rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen («Strand Lobben» dommen). Etter endte studier jobbet jeg som namsfullmektig for Sør-Øst politidistrikt. Deretter har jeg jobbet som jurist og rådgiver for Kriminalomsorgen.

Jeg har særlig kompetanse innenfor forvaltningsrett, arve- og familierett, straffegjennomføring og barnerett. Jeg påtar meg også saker innenfor andre rettsområder.

Elisabeth Sejersted Brodtkorb

Advokat Elisabeth Sejersted Brodtkorb

Fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
Særlig kompetanse på barnebortføring og står på Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse på barnebortføring.

Irene Hagen

Stiegler Advokatfirma AS

Advokat Irene Hagen har særlig kompetanse innen arbeidsrett, personvern, forvaltningsrett og likestillings- og diskrimineringsrett. Hagen har spesialisert seg innen mekling og forhandling, og har et særlig fokus på en god dialog og å forsøke å finne den beste løsningen for deg.

Snorre Torgrimsby

Advokatfirmaet Torgrimsby AS

Langvarig kompetanse inne jord - og skogbrug, herunder administrativt, samt formell Landbruksutdannelse.
Arbeidet med etablering og inngåelse av bilaterale samarbeidsavtaler i forskjellige uhjelpsprosjekt.
Utarbeidet veiledningshefte for etablering av samvirke/andelslag i nye typer virksomhet.

Foredragsholder for spesialskole om tema om lovlig grensesetting.

Foredragsholder for ansatte og brukere av krisesenter.

Maria Hessen Jacobsen

Elden Advokatfirma AS – Bergen

Arbeider primært med strafferett og prosedyre for domstolene, men tar saker innenfor et bredt saksfelt.
Fordypning i internasjonal strafferett og spesialfelt innenfor menneskerettigheter, straffeprosess og strafferett. Medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg. Medlem av det sentrale arresttilsynet. Styremedlem i Stiftelsen Wayback, med bakgrunn som leder for Jussgruppen Wayback.
Medlem ECBA (European Criminal Bar Association), Rettspolitisk Forening og Norsk forening for kriminal reform (KROM).

Anders Venemyr

Advokatfirma Compliancepartner AS/ v Sandvika Advokatkontor DA

AV arbeider som forretningsadvokat, med særlig fokus på antikorrupsjons- og compliancerådgivning. Han har også gjennomført en rekke granskinger, særlig ifm varslingsoppdrag.
Videre har han også arbeidet som konsernadvokat og linjeansvarlig i kommersielle virksomheter. Han har flere klienter, (organisasjoner m.m.) hvor det gis løpende bistand og rådgivning om antikorrupsjon/compliance/konkurranse/miljørettslige forhold. I tillegg gis det bistand om IKT kriminalitet og personvern.