Tvangsbehandling – regler for tvangsbehandling ved sinnslidelser

Tvungent psykisk helsevern kan brukes overfor personer med alvorlige sinnslidelser. Vilkårene er at det er nødvendig for å hindre at sinnslidelsen reduserer eller ødelegger pasientens muligheter for vesentlig bedring eller helbredelse, eller for å hindre vesentlig forverring. Det kan også gjennomføres tvungent psykisk helsevern hvis pasienten utgjør en fare for eget eller andres liv og helse.

Ifølge psykisk helsevernloven kan tvungent psykisk helsevern bare igangsettes etter at frivillig psykisk helsevern er prøvd uten å ha ført frem, eller når det av ulike grunner er formålsløst å prøve frivillig behandling.

Klage til kontrollkommisjonen ved tvangsbehandling

Pasienter som kommer inn under tvungent psykisk helsevern og som mener behandlingen er urimelig eller uriktig, kan klage til kontrollkommisjonen for den institusjonen som behandler dem.

Kontrollkommisjonene er spesielle forvaltningsorganer med to hovedoppgaver:

  • Overprøve avgjørelser om innleggelse og utskrivning
  • Kontrollere forhold av betydning for de sykes velferd

Medlemmene av en kontrollkommisjon oppnevnes av fylkesmannen.

Alle vedtak som gjelder etablering, opphør eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, kan påklages. Både pasienten og pasientens nærmeste pårørende kan klage. Klagen kan fremsettes muntlig eller skriftlig overfor kontrollkommisjonen, eller overfor helsepersonell ved den aktuelle institusjonen. Helsepersonellet vil da formidle klagen videre til kontrollkommisjonen.

Pasienter kan klage på vedtak om overføring fra en institusjon til en annen. I alle slike saker har klageren krav på fri rettshjelp, dvs. gratis bistand fra advokat. Du velger selv hvilken advokat du vil bruke. Hvis du ønsker det, hjelper kontrollkommisjonen deg med å finne en advokat.

Hvis pasienten blir utsatt for tvangstiltak under gjennomføringen av psykisk helsevern, for eksempel beltelegging eller skjerming, kan tiltakene klages inn for kontrollkommisjonen. Skjerming betyr at pasienten holdes adskilt fra andre pasienter og personalet i en periode. Ved slike klager har du ikke krav på fri rettshjelp.

Hvis du har klaget og ikke fått medhold av kontrollkommisjonen, kan du gå videre og bringe vedtaket inn for domstolene. I slike saker har du krav på fri rettshjelp.

Klage til fylkesmannen ved tvangsbehandling

Pasienter som er under tvungent psykisk helsevern, kan bli tvangsbehandlet med legemidler. Slike tvangsbehandlingsvedtak kan påklages til fylkesmannen av pasienten selv eller av pasientens nærmeste.

Rettigheter ved tvangsbehandling

Pasientrettighetsloven gjelder også for pasienter innen psykisk helsevern. Du har blant annet samme rett til medvirkning og informasjon som fysisk syke pasienter. Du har også rett til nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg, med enkelte unntak. Noen pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, har imidlertid ikke rett til fritt sykehusvalg.
Les mer: Vet for lite om pasientrettigheter

Pasienter innen psykisk helsevern har krav på en individuell plan. Den skal være helhetlig og samordnet, og gi en oversikt over hjelpe- og behandlingstiltakene du trenger og hvem som er ansvarlig for hva. Kommunene og helseforetakene er pålagt å utarbeide planene.

Erfaringen viser at mange ikke får den individuelle planen de har krav på. Hvis du ikke har fått en individuell plan, kan du klage til fylkesmannen i fylket ditt.

Du finner advokater med kompetanse på helse og tvangsbehandling på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: