Hvordan fastsettes barnebidrag?

Publisert: 31.08.2022

Når man fastsetter barnebidrag, hvordan arter det seg hvis en av partene har solgt egen bolig med gevinst? De vil da ha kapitalinntekt som ikke er skattepliktig. Vil det påvirke summen i barnebidraget?

Svar:

Når NAV skal beregne barnebidraget, tas det utgangspunkt i hva det koster å forsørge et barn, kalt underholdskostnaden, som er forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle tilsynsutgifter.

Denne kostnaden fordeles forholdsmessig mellom foreldrene, avhengig av størrelsen på inntekten. Det tas høyde for de kostnadene den bidragspliktige har ved samvær, og at den bidragspliktige har nok midler igjen til å forsørge seg selv og egne barn i egen husstand.

Ved beregning av foreldrenes inntekt tas det hensyn til følgende:
- brutto personinntekt, altså vanlig lønn, feriepenger, overtid, skattepliktige fordeler mv.
- omsorgslønn fra kommunen
- styrehonorar
- private pensjonsordninger og forsikringsutbetalinger
- positive netto kapitalinntekter over 10 000 kroner, for eksempel aksjeutbytte, renteinntekter og salg av fast eiendom
- pengestøtte fra NAV som er skattepliktig; sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og overgangsstønad
- annen pengestøtte fra NAV til bidragsmottakeren som skal regnes med, er kontantstøtte for det barnet du mottar bidrag for, utvidet barnetrygd, ekstra småbarnstillegg.

Det skal altså foretas en bred vurdering av bidragsmottaker og bidragspliktiges økonomiske situasjon, slikt at utgiftene til forsørgelse av barna skal deles så rettferdig som mulig.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: