Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Johannes Hauge

Advokat Johannes Hauge

Konsesjon for advokatordningen til UDI og behandlar asylsaker m.m.
Kan utføre oppdrag vedk. eigedomsmekling.
Advokatoppdrag i samband med jordskifte.
Forsvareroppdrag.
Bistandsoppdrag
Jakt.
Barnevern
Trygd
Forvaltningsrett
Plan- og bygningstrett
Kommunalrett

Gro Sigrid Bache Wildhagen

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Advokat Gro Wildhagen arbeider hovedsakelig som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker, ved å ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling. Arbeidet omfatter fremme av erstatningskrav og søknad om voldsoffererstatning. Wildhagen har særlig kompetanse i saker vedrørende menneskehandel. Dette gjelder bistand ved søknad om refleksjonsperiode, ved vurdering av anmeldelse og bistand i forbindelse med etterforskning og straffesak mv.

Johannes Sundet

Advokatene Buttingsrud & Co DA

Forretningsjus. Næringseiendomsselskaper. Avtaler på norsk og engelsk. Selskapsrett. Arbeidsrett. Konkurranseloven. Patentrett, Markedsføring. Aksjonæravtale.

Gunn-Mari Kjølberg

Advokat Gunn-Mari Kjølberg AS

Godkjent advokatmekler. Samarbeidsadvokat til flere organisasjoner. Prosedyre. Prosederer barnevernsaker både for offentlig og privat part. Forfatter av boken Barnefordelingstvister. Fagbokforlaget 2006

Halvor Frihagen

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS

Advokat Halvor Frihagen har arbeidet i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS siden 2001. Frihagen jobber med utlendings- og flytningerett, familierett, barnevernrett, arverett, foreningsrett og straffesaker både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesielt erfaring med barnebortføring og internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett og er norsk koordinator for ELENA (European Legal Network on Asylum).

Per-Erik Gåskjenn

Per-Erik Gåskjenn – Bergen Legal

Jurist siden 1993 og advokat siden 2001. Har erfaring fra offentlig forvaltning (UDI og trygdeetaten (NAV)), samt tre år som dommerfullmektig i Bergen. Har internasjonale menneskerettigheter som spesialfag fra studiet.

Har lang erfaring fra saker som gjelder barnevern, forsvareroppdrag i straffesaker, samvær og bosted i saker som berører barn, asyl- og utlendingsrett og tvangssaker innenfor psykisk helsevern. Har ført en rekke saker for domstolene, fylkesnemnda, kontrollkommisjon og UDI/UNE m.v.