Hvordan påvirker opphold i utlandet fremtidig trygd og pensjon?

Publisert: 15.11.2023

Jeg tenker å jobbe 5 år i Tyskland. Er nåværende norsk statsborger, og har vært det hele livet. Mitt spørsmål er: - Settes min alderspensjon på pause, i de årene jeg er i utlandet? - Får jeg uførepensjon hvis noe skjer med meg i de årene jeg er borte?

Svar:

Både uføretrygd og alderspensjon er opptjente rettigheter for den som har betalt skatt i Norge, herunder trygdeavgift. Men hvis en ikke bor i Norge når en blir/er ufør/alderspensjonist, gjelder spesielle regler som har karakter av avkortning. Du må lese loven og se hvorledes ditt tilfelle passer inn i detaljreglene som bl.a. tar utgangstid i hvor mange år en har opparbeidet trygderettigheter. Du må i utgangspunktet ha arbeidet og betalt skatt/trygdeavgift i 20 år. Det fører for langt å beskrive reglene i detalj her. Pensjon beregnes med bakgrunn i antall trygdeår/skatteår og oppnådde pensjonspoeng/inntektsnivå. Dette gjelder uavhengig av eventuelt opphold ved arbeide og botid i utlandet. Men arbeide/botid i utlandet vil redusere antallet poengår og slik sett kunne redusere tilleggspensjonen om en får redusert opptjeningstid. Du bør kontakte NAV, eventuelt gå inn på deres hjemmesider for å få mer informasjon som er relevant for deg. Et annet forhold er at du forutsetningsvis også vil opparbeide rettigheter til trygd i Tyskland som kanskje vil kompensere for noe av tapet eller hele tapet ved utenlandsoppholdet ditt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: