Hvorfor ser NAV kun på inntekt og ikke formue?

Publisert: 05.05.2023

I en lengre periode (åresvis) har jeg betalt barnebidrag til mor, selv om vi har delt bosted 50/50. Årsaken er at hun er mangemillionær, og ikke «trenger» å jobbe. Har ikke boliglån el. Hun får allikevel penger fra NAV, og sammen med mitt bidrag så lever hun godt. Derimot så vil hun dele alle utgifter barna har (fritid, klær osv.). Jeg har nesten null kroner i formue. Er dette riktig? Hvorfor ser NAV kun på inntekt og ikke formue eller faktiske boutgifter? Kan jeg gå til sak for å få endring?

Svar:

Når foreldre har avtale om delt fast bosted for barnet etter barnelovens §36, er en del av avtalen at foreldrene har barna like mye, har like store løpende kostnader til barna og fordeler utgiftene til barna likt. NAV kan like vel fastsette et bidrag til den forelderen som har lavest inntekt, fordi kostnadene ved forsørgelse av barna skal fordeles etter størrelsen på foreldrenes inntekter.

Det er ikke kun lønnsinntekt, som skal regnes med i foreldrenes inntekt, men også kapitalinntekter. Dersom hun har inntekter i form av sin formue så skal dette medregnes i hennes inntektsgrunnlag. Det samme gjelder ved utleie av bolig, for eksempel hybel i egen bolig.

Om du mener at det er foretatt en uriktig vurdering av bidragsevne og bidrag, så har du mulighet til å be NAV om å fastsette nytt bidrag.

Om mor velger å ikke arbeide, er det også mulig for NAV å skjønnsfastsette hennes arbeidsinntekt, om det ikke er noen god grunn til at hun ikke er i inntektsgivende arbeid. Du kan gi detaljerte opplysninger om mors økonomi i søknaden til NAV, så vil de ta det med i vurderingen av fastsettelse av bidraget.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: