Kan naboen frese snøen på min bil?

Publisert: 22.01.2024

Naboen min bruker snøfreser for å rydde snøen på sin eiendom. Denne naboen er en litt sånn "kongen på haugen". Boligen hans er på andre siden av gaten litt på skrått overfor hvor bilen min står. Han lar snøen "sprute" over bilen min og en annen bil som står parkert ved min sin. Dette kan jo ikke være lov? De jeg leier hos møtte han i går og de så han "sprute" snøen over min bil, og de sa at han ikke måtte gjøre det, da sa han at "det måtte vi bare tåle". Må vi det?

Svar:

Det vil være naboloven som regulerer dette spørsmålet (grannelova). Her har man en generell retningslinje for forholdet mellom naboer i § 2 som sier:

§ 2.
Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.

Jeg tenker at man må kunne legge til grunn at slik snøfresing vil være klart til ulempe for dere og at handlingen på dette grunnlag er i strid med loven. Med "granneienedom" menes også ikke kun eiendommer som deres eiendommer grenser til men nærliggende eiendommer som har en slik virksomhet som er i strid med lovens § 2 vil også falle inn under loven.

Videre har lovgiver regulert dette med snø i § 4 som sier:

"Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen."

Denne bestemmelse gjelder utforming av byggverk som gir forbud mot at snøras faller ned på naboeiendommen til ulempe for denne. Bestemmelsen bygger opp under at snøfresing som faller ned på annens mann eiendom og herunder kjøretøy må anses for å være i strid med loven. Spørsmålet ditt gir for så vidt ikke noen avklaring om bilen din står på din eiendom eller ikke. For det tilfelle at bilen ikke står på din eiendom så tenker jeg naboloven kanskje ikke er direkte anvendelig. Men jeg tror det er gode grunner for å anføre at tilsvarende prinsipp må gjelde også utenfor nabolovens anvendelsesområde.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: