Skatt på inntekt fra Thailand

Publisert: 29.09.2022

Thailandsk statsborger flytter til Norge skal ta med arbeidet og jobbe fra hjemmekontor i Norge, i bedriften i Thailand. Hvor skal det skattes? Det blir beskattet i Thailand før utbetaling av lønn.

Svar:

Avgjørende er bostedsadressen. Det vil si at du må skatte av inntektene i Norge. Du kan søke om å få redusert skatten med den skatten som du dokumenterer at du har betalt i Thailand.
Dette gjelder etter skatteavtalen: "Godskrivingsmetoden (kreditmetoden) er innført som hovudmetode for å unngå dobbel skattlegging. Etter denne metoden kan Noreg skattlegge inntekt som personar busett i Noreg oppeberer frå kjelder i Thailand. Ved likninga i Noreg skal det, innan visse rammar, gis eit frådrag i den utlikna skatten med eit beløp som svarer til den skatten som er betalt i Thailand. I dei tilfeller der inntekter etter avtalen berre kan skattleggast i Thailand skal Noreg bruke den alternative fordelingsmetoden for å unngå dobbel skattlegging. Det inneber at slik inntekt kan reknast med i det norske skattegrunnlaget, men at det gis frådrag i den norske skatten for den del av den norske skatten som fell på inntekta frå Thailand"

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: