Søknad om dispensasjon for å bygge hus i strandsonen

Publisert: 06.10.2023

Vi har en fritidseiendom med strandlinje i LNF-område med fast boende naboer på begge tilgrensende eiendommer. Nåværende bebyggelse på eiendommen vurderes per i dag for registrering av kulturminne av lokal verdi. Vi kan tenke oss å bygge hus på eiendommen om noen år. Derfor lurer vi på om vi skal gå videre med søknad om dispensasjon for bygging i strandsonen hhv. LNF-område. Hva er premissene for å lykkes med en slik søknad?

Svar:

Det vil være et relativt komplisert forhold å beskrive anbefalt strategi for å sende en søknad om å bygge hus i strandsonen.

Utgangspunktet er klart ved at det foreligger et forbud mot dette. Det er dog mulighet til å søke om dispensasjon.

Ved en slik søknad om dispensasjon bør man ha tenkt nøye igjennom denne før den sendes der man må vektlegge både utformingen av selve huset, forholdene på tomten, og gjerne hvordan den omkringliggende eiendomsmassen er i forhold til deres eiendom.

Det man må huske på her er at byggeforbudet i strandsonen har sitt formål slik at en søknad om dispensasjon må klart vektlegge at hensynene bak dette formålet ikke blir tilsidesatt på en vesentlig måte ved den aktuelle byggesøknaden. Helst bør hensynene til byggeforbudet vektlegges mest mulig for utforming av prosjektet, dette både i forhold til plassering av bygget på tomten, samt utforming av boligen i forhold til de omkringliggende boliger og topografi.

Når hensynene bak forbudet ikke blir vesentlig tilsidesatt ved prosjektet så må det videre vurderes at fordelene ved å gi tillatelse må være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering.

Hvordan dette nærmere gjøres i forhold til søknaden kan ikke besvares innenfor de rammer som "spør advokaten " gir.

Jeg vil tilråde dere til å søke spesialisert hjelp innen dette fagfeltet, det vil si advokat eller andre, som har spesialkunnskap innen plan og bygningsrett.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: