Sosialstønad

Publisert: 17.07.2023

Min datter får sosialstøtte fordi hun ikke får jobb. Hun har utdannelse og lang praksis, men er over 50 år. Nå fikk hun en flybillett i gave fra en venn. Verdien av billetten måtte hun betale tilbake til NAV. Er det riktig? I mai fikk hun utbetalt feriepenger fra NAV. Nå beskylder de henne for å ha lurt til seg disse pengene, og ber om øyeblikkelig tilbakbetaling. De kunne i det minste ha delt opp kravet over flere måneder. En med sosialstøtte har jo ikke allverden å leve av.

Svar:

Sosialstønad er en skjønnsmessig ytelse hvor alle søkerens verdier kan hensyntas. Det forventes også at man utnytter alle inntektsmuligheter man har og/eller realiserer verdier ved salg av eiendeler etc. dersom det er mulig. Dersom man mottar gaver som kan omsettes til penger så kan NAV kreve at man gjør det for å sørge for sitt eget livsopphold. Det går imidlertid en grense ifht. hva som vil være forsvarlig/rimelig å kreve i denne sammenheng. Dersom man er uenig i NAVs vedtak kan dette påklages til statsforvalter.

Når det gjelder feriepenger så er dette også en "inntekt" som medregnes ifht. om man har krav på ytelser ihht. sosialtjenesteloven. Hvis NAV mener at din datter forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet opplysninger ifbm. innvilgelse av sosialstønad kan det vedtas at bidraget skal betales tilbake. Det er imidlertid da sosialstønaden som må betales tilbake, ikke feriepengene. Hvis man får et tilbakebetalingskrav vil NAV kreve hele beløpet tilbake i ett vedtak, en eventuell avtale om delbetaling/nedbetaling må avtales med innkrevingssentralen. Uansett så har man krav på å ha en minstesats i behold til eget livsopphold. Dersom man ikke har dette vil man på nytt måtte søke sosialstønad. Din datter bør derfor rådføre seg med NAV om hvordan hun skal forholde seg til dette tilbakebetalingskravet.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: