Åtte grunner til å velge mekling ved advokat som konfliktløsningsmetode

Oppdatert: 17.11.2022
Fire mennesker rundt et bord forhandler

I 2020 gjennomførte Norsk Meklingssenter og Advokatforeningen et pilotprosjekt med HELP Forsikring hvor bruken av mekling ved advokat ble testet som alternativ til rettssak. I lys av sluttrapporten har vi funnet fram åtte gode grunner til å velge mekling ved advokat som konfliktløsningsmetode.

1.    Kortere saksbehandlingstid, sammenlignet med domstolsbehandling

Saksbehandlingstiden ved mekling er avhengig av flere forhold, som tvistens art og konfliktnivået mellom partene. I pilotprosjektet ble saksbehandlingstiden regnet fra saken kom inn til Meklingssenteret, til den ble løst mellom partene. I gjennomsnitt ble en sak løst på 27 dager. Til sammenligning vil en tingrettssak i gjennomsnitt ta 168 dager fra den er kommet inn til retten, til den blir avgjort ved en dom. Mekling ved advokat er altså mer tidsbesparende, sammenlignet med en domstolsbehandling.

2.    Lavere kostnader, sammenlignet med domstolsbehandling

Dette punktet har nok nær sammenheng med punkt 1- kortere saksbehandlingstid medfører som oftest lavere kostnader. Rapporten viser at de fleste sakene ble løst i løpet av 10-14 timer. Disse timene inkluderte forberedelse, gjennomføring av mekling og etterarbeid. Under prosjektet var advokater for partene i liten grad involvert. Du kan lese mer om kostnader ved mekling her[1].

3.    Personlig tvist? Da egner mekling seg godt!

I prosjektet svarte meklerne at mekling egner seg særlig godt for personlige tvister. Under en domstolsprosess vil partenes mål, både ved prosesskrivet og under hovedforhandlingen, være å underbygge at en selv har rett, og motparten har feil, både hva gjelder juss og faktum. Dette kan medføre at konflikten eskalerer, og partene får et vanskeligere forhold til hverandre. Ved mekling rettes oppmerksomheten fremover, og mot partenes arbeid for å finne løsninger de begge kan leve med. Konfliktnivået vil dermed gjerne senkes. I personlige tvister, særlig der man må forholde seg til sin motpart i fremtiden, vil derfor mekling være et veldig godt alternativ. Eksempler på slike konflikter er nabokonflikter, arv og skifte, samt kontraktsforhold mellom private. Ofte vil også mekling gjøre partene bedre i stand til å finne løsninger på eventuelle fremtidige konflikter.

Mekling som konfliktløsningsmetode er også godt egnet ved konflikt mellom virksomheter, samt andre saker med mindre personlig preg. En fordel med bruk av mekling ved advokat er at partene selv kan velge hvilken advokat de vil ha som mekler. Flere av advokatene som er sertifisert gjennom Advokatforeningen har opparbeidet seg spesiell juridisk kompetanse på et fagfelt. De har altså både meklingskompetanse og faglig kompetanse.

4.    Du får en god mulighet til å fortelle din side av saken

Hele 85% av de som besvarte undersøkelsen som ble sendt ut i etterkant av prosjektet svarte at de fikk god mulighet til å si sin side av saken. Mekleren er en uavhengig tredjeperson, og en sentral del av meklerens rolle er å legge til rette for dialog og forhandling mellom partene.

5.    Mange blir mer forsonet

Når dialogen fokuserer på hvordan partene sammen kan finne løsninger som de begge kan leve med, kan som nevnt konfliktnivået senkes. Det kommer frem av rapporten at mange opplevde å bli mer forsonet etter meklingen. I rapporten ble det pekt på at flertallet av de som besvarte undersøkelsen la vekt på at det var viktig å bli hørt av en tredjepart, samt få hjelp til å få på plass en avtale med en motpart de selv oppfattet som urimelig.

6.    Høy suksessrate

I prosjektet ble partene enige i hele 84% av sakene hvor mekling ble gjennomført. Ut fra dette kan en si at mekling har høy suksessrate. Det er ingen selvfølge at mekling fører til en avtale, det vil være avhengig av flere forhold. Resultatet av prosjektet viser imidlertid at en stor andel av de sakene hvor mekling faktisk ble forsøkt, medførte at partene kom til enighet.

7.    Stor tilfredshet med resultatet av meklingen

Som nevnt over, er et av formålene med mekling å finne en løsning på konflikten som begge parter kan leve med. Partene får anledning til å skreddersy og tilpasse løsningen på konflikten. Det kommer frem av rapporten av partenes tilfredshet med resultatet av meklingen ble målt høyt. I evalueringsundersøkelsen svarte også hele 88% at de ville anbefale mekling som tvisteløsningsmetode for andre.

8.    Passer godt for tvister om mindre beløp

I mange konflikter vil kostnaden ved en domstolsprosess innebære en større kostnad enn den økonomiske verdien av tvistegjenstanden. I sluttrapporten fra pilotprosjektet blir det pekt på at selv tvister om mindre beløp kunne håndteres. Ved flere konflikter er tvistegjenstanden av høy verdi for en part, selv om den økonomiske verdien er lav. Som vist over vil mekling være mer tidsbesparende og kostnadsbesparende, og mekling vil derfor i høy grad være egnet for mekling der tvistegjenstanden er av lav økonomisk verdi. Både store og små saker kan løses ved mekling.

__

En oversikt over meklere som er sertifisert av Advokatforeningen finner du her.

I artikkelen er det det fremhevet flere gode grunner til å velge mekling ved advokat som konfliktløsningsmetode. Det er imidlertid viktig å bemerke at ikke alle konflikter lar seg mekle. Dette kan for eksempel skyldes at konflikten har pågått over så lang tid at partene er for fastlåste. For noen sakstyper egner også domstolen seg bedre.

Les mer om mekling ved advokat.

 

Del denne artikkelen: