Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

Oppdatert: 18.04.2017 Emner: ,

Mer firkantede og sjablongmessige bidragsregler har redusert betydningen av skjønnsmessige vurderinger når bidrag fastsettes. Dermed har færre foreldre behov for rettens hjelp til å fastsette barnebidraget. Nav tilbyr en egen bidragsveileder på sine nettsider. Ved hjelp av denne kan foreldre selv regne ut både hva de har krav på i barnebidrag, og hva de må betale i barnebidrag.

Barnebidraget fastsettes med utgangspunkt i mors og fars inntekt, omfanget av samværet og kostnadene forbundet med barna. Kostnadsnøkkelen er fast og avhenger av barnas alder. Beregningen av barnebidrag tar også hensyn til den bidragspliktiges familiesituasjon, herunder hvor mange barn han eller hun har forsørgeransvar for.

Bidragsfogden kan fastsette barnebidraget

Foreldre har full avtalefrihet når det gjelder barnebidrag til barna. Hvis foreldrene ikke blir enige, blir barnebidraget fastsatt av bidragsfogden, i praksis trygdekontoret i kommunen. Begge foreldrene kan når som helst be bidragsfogden fastsette barnebidraget, selv om foreldrene har inngått en privat avtale om barnebidrag.

En vanlig misforståelse når det gjelder barnebidrag, er at det ikke skal betales barnebidrag når barna har delt bosted, det vil si når barna bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene. I disse tilfellene skal den av foreldrene som tjener mest, som en hovedregel betale barnebidrag, med mindre foreldrene avtaler noe annet seg i mellom.

Du finner advokater med kompetanse på barnebidrag på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: