Skatt – manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning

Utgangspunktet er at du som skattebetaler alltid skal gi korrekte og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. At du har gjort så godt du kunne, er ingen unnskyldning hvis ligningsmyndighetene mener at de mangler opplysninger, eller at du har gitt feilaktig informasjon. Det er ditt ansvar å holde deg orientert om hvilke regler som gjelder.

Alder, sykdom og skrivefeil

De eneste unnskyldningene ligningsmyndighetene kan godta, er alderdom, sykdom eller åpenbare regne-/skrivefeil. Hvis du er helt uerfaren med utfylling av skattemeldingen, vil ligningsmyndighetene også kunne godta dette som årsak til mangelfull eller feilaktig informasjon. Det skal i praksis mye til for å få gjennomslag for slike forklaringer.

Risiko for tilleggsskatt

Dersom ligningsmyndighetene mangler informasjon eller opplysningene er feilaktige, risikerer du å bli ilagt tilleggsskatt. Den normale satsen for tilleggsskatt er 30 prosent, men den kan bli satt lavere. Den øker til 45 eller 60 prosent for mer graverende tilfeller.

Du risikerer tilleggsskatt selv om du har gjort en feil i vanvare eller uvitenhet. Ileggelse av tilleggsskatt forutsetter ikke at du bevisst har vært uærlig.

Hvis du er i tvil om en fradragspost, er advokatenes råd at du begrunner og forklarer hvorfor du har ført opp fradraget. Da har du spilt med åpne kort, og ligningsmyndighetene kan ta stilling til om de vil godta fradraget eller ikke.

Klage på skatten

Skattebetalingsloven sier at skatten må betales, selv om du mener at skattekravet ikke er riktig.

Alle klager over likningen behandles først av skattekontoret. Skattekontorets vedtak kan påklages til skatteklagenemnda som normalt avgjør saken i avdeling med tre medlemmer. Medlemmene av skatteklagenemnda oppnevnes av fylkestinget. De tidligere likningsnemnder, overlikningsnemnder og fylkesskattenemnder bortfalt fra 1. januar 2008.

Du finner advokater med kompetanse på skatt og avgift på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: