Samboeravtale – slik skriver du samboeravtale

Oppdatert: 02.10.2018 Emner: , , ,
En hånd med penn

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte viktig at du som har planer om å bli samboer, eller allerede er samboere, inngår en samboeravtale.

Omtrent halvparten av alle samboerforhold ryker. En god samboeravtale kan gjøre at du og din partner slipper mange problemer ved et eventuelt samlivsbrudd.

Samboeres rettstilstand

Det finnes ingen alminnelig samboerlov, men på enkelte områder finnes det særskilt lovgivning for samboere. Slik er det f. eks. i husstandsfellesskapsloven, som er en lov som kan gi den ene samboeren rett til å overta den andres bolig og innbo til markedspris etter et samlivsbrudd. Et grunnvilkår for å kunne ha rett til dette, er at man har vært registrert samboer i minst to år eller har/venter barn sammen.

Også sameieloven kan få betydning for samboere.

Hva er en samboeravtale?

En samboeravtale er en avtale mellom to samboere, eller to personer som skal inngå samboerskap. Formålet er ofte å sørge for at man får ryddige økonomiske forhold både så lenge samboerforholdet består, og ved et eventuelt brudd.

Når trenger dere en samboeravtale?

Man bør inngå en samboeravtale med en gang samboerne involverer seg sammen i bil, bolig, fritidseiendom og annet som representerer store verdier. Man bør også skrive samboeravtale hvis man tar opp større lån sammen. Dette bør gjøres før dere flytter sammen. I de tilfeller hvor dere starter samboerforholdet med helt adskilt økonomi, men den ene parten senere f. eks. kjøper seg inn i den andres bolig, vil dere kunne vente med avtalen til dette tidspunktet. Har dere barn (mine, dine og våre barn), bør dere alltid opprette en samboeravtale. Det samme gjelder hvis dere skal dele på løpende faste utgifter som husleie, telefon, strøm mv., herunder opprette en felles konto som begge skal sette inn penger på.

Når trenger dere ikke samboeravtale?

Hvis dere ikke eier noen verdier sammen, har helt adskilt økonomi og ikke deler løpende utgifter som strøm og husleie, og ikke har barn, vil det normalt ikke være noe behov for en samboeravtale.

Hva er en gyldig samboeravtale?

Det er ingen formelle krav når dere skal inngå en samboeravtale. En samboeravtale bør imidlertid alltid inngås skriftlig. I motsatt fall vil det i ettertid lett oppstå problemer med å bevise hva som er avtalt. Det kan også være praktisk å ha en tredjepart, f. eks. en advokat, som vitne, men dette er ikke noe krav. Avtalen bør opprettes i to eksemplarer, slik at hver samboer har ett eksemplar i original.

På «Finn advokat» kan søke etter advokater med kompetanse på samboeravtale.

Ved enighet kan en samboeravtale endres. Det bør også gjøres skriftlig med begge parters underskrift, og tilleggsavtalen bør inngå som et vedlegg til den opprinnelige avtalen – eller at dere kaster den gamle avtalen og skriver en helt ny.

Oppbevaring av samboeravtale

En samboeravtale kan ikke tinglyses eller registreres noe sted. Det er derfor viktig at samboeravtalen oppbevares på et trygt sted. Dersom avtalen f. eks. inneholder bestemmelser om at den ene samboeren skal kjøpe seg inn i den andre samboerens eiendom, er det imidlertid viktig at dette også registreres hos Statens kartverk, slik at grunnboken viser det riktige eierforholdet. Grunnboken er et elektronisk register over tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom.

Vanlige problemer med samboeravtaler

Et generelt problem med samboeravtaler er at de er uklare eller ufullstendige. Det er derfor viktig at dere bruker tid når dere inngår en samboeravtale, slik at problemer unngås. Et annet problem er at samboerne «glemmer» å oppdatere samboeravtalen ved vesentlige endringer. Typiske eksempler på det er når dere får barn, når dere i fellesskap investerer i kostbare ting som fast eiendom eller dersom den ene part i perioder betaler alle regninger fordi den andre er under utdanning eller lignende.

Hva bør en samboeravtale inneholde?

En avtale må tilpasses individuelt for det enkelte samboerpar, og det er naturlig nok store variasjoner når det gjelder økonomi og eierforhold. Selv om det kan være flere forhold som er viktig å regulere gjennom avtale, så er det noen som det kan være særlig naturlig å ta inn i en samboeravtale.

Forhold under samlivet som bør reguleres i en samboeravtale:

 • Sett opp en oversikt over hva hver av dere eier, herunder arvemidler. Eiendeler som dere eier sammen, for eksempel felles bolig, må angis med eierbrøk.
 • Det kan også være naturlig å avtale at eiendeler anskaffet i samboertiden, eies med en halvdel hver – med mindre noe annet er avtalt eller klart fremgår av anskaffelsen.
 • Avtal dekning av utgifter og eventuell forsørgelse i samboertiden – også ansvaret for gjeld. I denne forbindelse er det viktig å angi hva som er den enkeltes særgjeld (eneansvar), og hva som er fellesgjeld.
 • Dere bør ta stilling til om det skal opprettes en felles konto, hvor dere månedlig innbetaler et beløp til dekning av faste løpende utgifter som husleie, strøm, fast telefon, vedlikehold mv.
 • Dere bør også ta stilling til hvilke forsikringer dere har/bør ha, samt andre finansielle forhold som for eksempel sparing.
 • Hvis det foretas påkostninger utover vanlig vedlikehold underveis, bør dette reguleres. Dette gjelder hvem som skal betale påkostningen, og hvilken betydning dette eventuelt skal få for eierforholdet til boligen og andre aktiva som blir påkostet.
 • I samboerforhold hvor de økonomiske forholdene endrer seg over tid, er det viktig at dere vurderer å revidere samboeravtalen. Dette kan være situasjoner hvor den ene arver, nedbetaler på den annens lån m.m.

Forhold rundt et eventuelt brudd som bør reguleres i en samboeravtale:

 • Det som er en samboers eneeie, skal holdes utenom fordelingen. Beskriv hva dette er.
 • Når det gjelder verdifulle eiendeler som dere eier sammen, bør dere avtale en fremgangsmåte for å verdsette verdien – der dette ikke er klart. For eksempel kan det være vanskelig å bli enige om verdien av boligen dersom en skal bli boende. Det kan i slike tilfelle være naturlig å avtale at man i fellesskap skal utpeke en takstmann til å taksere boligen, eventuelt at man i fellesskap finner to takstmenn – og legger middelverdien til grunn.
 • Det kan også være naturlig å avtale hvem som skal kunne løse ut hvem ved et brudd, og i så fall på hvilke vilkår; f. eks. hvem som skal overta gjelden. I en del tilfeller vil det nok være vanskelig å avtale dette, da dere ved inngåelsen av samboerforholdet ofte ikke har noen mening om hva som skal skje ved et samlivsbrudd. Dersom dere ved et samlivsbrudd er enige, kan alltid den ene overta eiendeler mot å kjøpe ut den andre.
 • Man bør regulere i avtalen hva som skal skje med eventuelle begunstigelser i forsikringsavtaler. Det normale er at dere forplikter dere til gjensidig å oppheve begunstigelsen.
 • Dere bør avtale at dersom dere ikke er blitt enige om fordelingen av felles eiendeler innen en fastsatt frist etter samlivsbruddet, kan hver av partene kreve eiendelen solgt.
 • Det bør avtales at dersom det oppstår uenighet om forståelsen av avtalen, bør dette i første omgang søkes løst ved advokatmekling eller rettsmekling ved tingretten.

Hva risikerer du ved ikke å skrive samboeravtale?

Dersom dere ikke skriver samboeravtale, kan dette skape store problemer ved et samlivsbrudd. Det kan oppstå tvist om eiendomsretten til f. eks. boligen, om hvem som har ansvaret for gjelden etc. I verste fall risikerer du rettsprosesser som kan ta lang tid og medføre store utgifter. Mange opplever også at de kommer svært skjevt ut ved oppgjøret, og noen taper alt og kommer tomhendt ut i et vanskelig boligmarked.

Mangel på samboeravtale kan også føre til uenighet og konflikt i samboerperioden om for eksempel utgiftsdeling, om hvem som har ansvaret for å betjene gjelden etc.

Bør samboere også skrive testament?

Samboere bør i en del tilfeller opprette gjensidig testament til fordel for hverandre. Typisk eksempel er når man ikke har barn, og har kjøpt bolig sammen. Hvis en av dere da dør, kan lengstlevende risikere å måtte løse ut avdødes arvinger med et beløp som er så stort at man ikke har råd – og må selge. Spørsmålet om testament bør også sees i sammenheng med forsikringer hvor lengstlevende er tilgodesett.

Du kan lese mer om hvordan man skriver testament her

Du finner advokater med kompetanse på samboeravtale på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: