Må vi skatte av gevinst ved salg av boliger?

Publisert: 28.04.2023

Jeg og min ekssamboer står som eiere av 2 boenheter i kartverket. Et hus min eks bor i og en leilighet jeg bor i. I banken har jeg lån på leiligheten og han på huset. I skattemeldingen har vi meldt at jeg eier leiligheten og han huset. Vi har tatt bort hverandres boenhet som sekundærbolig i skattemeldingen. Det vi lurer på er hva som skjer når vi nå skal selge begge boenhetene. Kan vi risikere å måtte skatte for gevinst ved begge boligene vi ikke bor i? Må vi tinglyse endring før salg?

Svar:

Det er for komplisert til å kunne besvares konkret her, uten mer informasjon - men jeg vil informere om lovteksten i skatteloven § 9-3 (2) som kan være av relevans, og merk særlig bestemmelsen om godskriving av den andre samboerens botid når det gjelder tidligere felles bolig (dersom man har felles barn):

(2) Gevinst ved realisasjon av boligeiendom, herunder våningshus på gårdsbruk, selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet og obligasjon med tilhørende borett, er unntatt fra skatteplikt når følgende betingelser er oppfylt:
a. Eieren har eid eiendommen (andelen m.v.) i mer enn ett år når realisasjonen finner sted eller avtales. Er huset oppført av eieren, løper ettårsfristen fra huset ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført, og
b. eieren har brukt hele eiendommen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen. Når eieren på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid slik brukshindring foreligger, regnes med som botid hvis eieren på ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til brukshindringen. Realiseres tidligere felles bolig etter separasjon eller skilsmisse, skal også den ektefellen som er flyttet ut av boligen, godskrives den andre ektefellens botid ved bruk av reglene ovenfor. Tilsvarende gjelder etter samlivsbrudd for tidligere samboere som har eller har hatt felles barn.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: