Rett til å sitte i sameiestyre?

Publisert: 24.03.2023

Min samboer er død. Med tinglyst testament og samboerkontrakt har jeg nå borett så lenge jeg bebor leiligheten mot at jeg skal betale alle løpende utgifter. Med fullmakt fra min samboer, er jeg leder for sameiestyret. Arvingene vil ikke gi meg fullmakt til videre representasjon i sameiet. De bor på en annen kant av landet. Har jeg som beboer uten eierandel noen forpliktelser/rettigheter overfor sameiet? Det er 4 leiligheter i sameiet og vi lurer på om 3 kan ta avgjørelser angående ytre vedlikehold.

Svar:

Om arvingene nå er eiere, og du kun har bo/bruksrett, så er det eierne som har beslutningsrett, og avgjør om de gir deg fullmakt.

Hva som kreves av flertall for beslutninger, avhenger av hva slags beslutning som skal tas, og om sameiet har egne bestemmelser i vedtekter. Etter sameieloven kreves normalt flertall for de fleste beslutninger. Om dette er et eierseksjonssameie, gjelder eierseksjonsloven. Se særlig denne bestemmelsen:

§ 49. Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet. Særlige begrensninger i årsmøtets myndighet (576)

Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke andre flertallskrav er fastsatt i loven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameie.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: