Støtte til barnebidrag når man bor i utlandet

Publisert: 06.10.2023

Jeg har tre barn født og bor med mor (vi er ikke gift) i Brasil. Jeg, norsk og ung uføretrygdet. Barna er 8, 18 og 21 år. Jeg betaler selvfølgelig gladelig månedlig bidrag til alle. Selv om to eldste går på skole, jeg er pliktig å betale bidrag til de er 24-25 år gamle så lenge de studerer. Mitt spørsmål er som følger siden jeg betaler alt dette av egen lomme, og ikke får noen form for barnetillegg eller andre stønader til pensjonen. Finns det noe jeg kan søke så jeg kan gi litt mer til dem?

Svar:

Det er vanskelig fra et norsk perspektiv å svare på hva dine forpliktelser og rettigheter er i Brasil. I Norge derimot slutter foreldres forpliktelser til å forsørge barna når de er ferdige med vanlig videregående skole, det er det lengste en forelder kan kreve bidrag for av den andre forelderen om de ikke bor sammen.

Jeg kan ikke se at du har krav på noen stønader for de eldste barna dine, selv om du velger å forsørge dem også etter de er myndige.

Når det gjelder 8-åringen så opphører vanligvis barnetrygden når man flytter utenlands. Man du kan likevel få barnetrygd hvis barnet ditt oppholder seg i et annet EU/EØS-land enn Norge, hvis en av følgende forhold gjelder for dere:
- hvis en av dere som er foreldre arbeider i Norge, på norsk kontinentalsokkel eller på norsk skip mens den andre forelderen bor med barnet
- hvis foreldrene som bor med barnet er pliktige eller frivillige medlemmer i folketrygden
- hvis en av dere som er foreldre får uføretrygd eller pensjon fra Norge på grunnlag av tidligere yrkesaktivitet
- hvis begge foreldrene bor i Norge og barnet skal oppholde seg i et annet EØS-land.

Skal dere bo utenfor EU/EØS kan man søke om å få beholde barnetrygden under oppholdet, om man flytter til et land Norge har trygdeavtale med.

Du bør kontakte NAV for å avklare hva som gjelder i din konkrete situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: