Sykemeldt i vikariat

Publisert: 22.02.2023

Hvis man har vikariat i 4 måneder, men blir sykemeldt etter 3 måneder i vikariat. Blir man da sykemeldt ut vikariatet, den resterende måneden? Eller kan man fortsette å være sykemeldt videre etter vikariatet er gått ut, og få utbetalt samme lønn?

Svar:

En sykemelding utløser krav på sykepenger fra NAV så lenge en er sykemeldt, inntil ett år, hvoretter en vil gå over på arbeidsavklaringspenger. Lengden på sykemeldingsperioden bestemmes i utgangspunktet av legen. Det er altså en rent helsemessig vurdering uavhengig av varigheten på arbeidsforholdet. Sykemeldingen gjelder også for annet arbeide etter utløpet av vikariatet. Men det gjelder en regel om at "For en arbeidstaker som blir arbeidsufør i et tidsbegrenset arbeidsforhold på under seks måneder, fastsettes sykepengegrunnlaget etter første ledd (dvs. månedsinntekten), selv om dette sykepengegrunnlaget avviker mer enn 25 prosent fra sykepengegrunnlaget etter andre ledd (dvs. en skjønnsmessig fastsetting av månedsinntekten). Dette gjelder bare for det tidsrommet arbeidsforholdet skulle ha vart. Deretter kan det ytes sykepenger etter andre ledd (skjønnsmessig) dersom medlemmet kan dokumentere inntektstap." Så hvis du kan sannsynliggjøre at du ville gått over i annet arbeide etter vikariatet, så kan du fortsatt oppebære sykepenger. Dette er en konkret avgjørelse basert på ditt individuelle tilfelle hvor du er prisgitt NAV sin vurdering av både sannsynligheten for dette og hva som skjønnsmessig blir fastsatt som din månedsinntekt som beregningsgrunnlag.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: