Var Forliksrådets leder inhabil?

Publisert: 19.06.2023

Habilitet ved sak behandlet av Forliksrådet. Forliksrådets leder og klager informerte ikke om nær relasjon ved åpning av rettsmøte. Mot slutten av rettsmøte, ved en forsnakkelse fra klager, kom det frem at Forliksrådets leder tidligere har vert ansatt i klagers aksjeselskap. Klagemotpart var totalt uvitende om denne relasjonen. Forliksrådets ledere responderte på klagers forsnakkelse ved å si (fritt gjengitt): "Det må du ikke si noe om!". Hvilke lover brytes her og hvor alvorlig er bruddet?

Svar:

Hvorvidt forliksrådets leder var inhabil til å behandle denne saken, kan jeg ikke si noe om uten mer informasjon. Habiliteten til forliksrådets leder må vurderes etter domstollovens § 108, om denne relasjonen kan sies å være egnet til å svekke tilliten til forliksrådets avgjørelse. Dette er en objektiv vurdering, og det er ikke nok at en av partene i saken mener at personen var inhabil.

At forliksrådets leder tidligere har vært ansatt hos klagers aksjeselskap, medfører ikke automatisk inhabilitet. I vurderingen av om forliksrådets leder var inhabil, vil det være relevant å se hvor lenge siden er det ansettelsen var, var klager eier av aksjeselskapet på det tidspunktet, hvilken relasjon hadde klager og forliksrådets leder da lederen var ansatt i firmaet. Hvis det er lenge siden ansettelsesforholdet, vil det tale mot at det er inhabilitet. Det samme vil være tilfellet hvis klager ikke hadde noen rolle i aksjeselskapet mens forliksrådets leder var ansatt. Det er også relevant for vurderingen om det er aksjeselskapet som er part i saken for forliksrådet, eller om det er klager personlig.

Hvis dette hadde vært en avgjørelse fra tingretten hvor dommeren var inhabil, ville saken blitt opphevet og henvist til ny behandling hos tingretten etter tvisteloven § 29-21. Derimot er det begrenset med virkemidler man kan ta i bruk overfor forliksrådets avgjørelser, som følger av tvisteloven § 6-14. Avgjørelsen kan ankes til tingretten, men det blir ikke en ny behandling i forliksrådet og tingrettens avgjørelse skal ikke bli påvirket av inhabiliteten som eventuelt har vært i forliksrådet.

Man kan kreve at saken gjenåpnes etter tvisteloven § 31-3 (1) bokstav a, men da må forliksrådets avgjørelse være rettskraftig, og man har en frist på seks måneder til å kreve gjenåpning fra man ble kjent med forholdet som gir grunnlag for gjenåpning. For at det skal bli aktuelt, må forliksrådets leder bli ansett som inhabil etter domstolloven § 108. Hvis forliksrådets leder anses for habil, vil det ikke være grunnlag for gjenåpning, og da vil man heller ikke ha mulighet til å anke saken hvis man har ventet til avgjørelsen ble rettskraftig.

Jeg vil derfor anbefale deg å få bistand fra en advokat som kan vurdere saken i detalj, og avklare om det er sannsynlig at forliksrådets leder var inhabil før du foretar deg noe for å angripe forliksrådets avgjørelse.

Et annet moment ved saken, er om det er sannsynlig at ditt krav i saken fører fram eller ikke, uavhengig av habiliteten til forliksrådets medlemmer. Hvis du har en dårlig sak, kan det være unødvendig å angripe forliksrådets avgjørelse selv om det er inhabilitet hos lederen. Hvis du sannsynligvis vil tape saken, kan en ny behandling på grunn av inhabilitet medføre ytterligere kostnader for deg, uten at resultatet blir endret. Den vurderingen vil også en advokat kunne hjelpe deg med, for å avklare om det er i din interesse å angripe forliksrådets avgjørelse, hvis avgjørelsen ikke er i din favør.

Del denne artikkelen: