Harald Sætermo

Rime Advokatfirma DA
Advokat
Telefon: 23 00 34 00
Mobil: 90 65 04 10
Fax: 23 00 34 01

Besøksadresse:
Tollbugt. 27, inng. Øvre Slottsgate

Postadresse:
Postboks 394 Sentrum
0103 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Forretningsadvokat med bred erfaringsbakgrunn, særskilt knyttet til bank & finans samt restrukturering & insolvens.

Finansiering: lån og låneavtaler - kreditt og kredittavtaler - skipsfinansiering - eiendomsfinansiering - finansiering av fast eiendom - oppkjøpsfinansiering - konsernkonto og konsernkontosystem - kassakreditt og kassakredittavtale - driftsfinansering - fastrentelån - leasing


Pant og sikkerhetsretter: pant og panterett - eiendomspant - skipspant - håndpant - driftstilbehørspant - varelagerpant - fordringspant - factoring og factoringpant - kausjoner og kausjonsrett - realkausjon - garanti og garantirett

Spareprodukter: bankinnskudd og innskudd - aksjefond - obligasjonfond - hedgefond - unit link

Regulatoriske forhold innen finansbransjen: forretningsbank og forretningsbankloven - sparebank og sparebankloven - finansieringsforetak og finansieringsvirksomhetsloven - finansavtaler og finansavtalelov - verdipapirhandellov

Insolvens og restrukturering: Restrukturering av virksomheter - kreditoravtaler - utlegg - tvangsfullbyrdelse - konkurs - gjeldsforhandling for bedrifter - beslag og beslagsfrihet - beslagsforbud - omstøtelse og omstøtelseskrav - inntreden i kontrakt - dividende - motregning - separatistrett - prioritetsregler - fortrinnsrett