Mobbing i skolen – skolen skal ta mobbing alvorlig

Oppdatert: 22.05.2017 Emner: ,

Opplæringsloven sier klart og tydelig at dersom noen av de ansatte på en skole får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller annen negativ adferd, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Dersom det er nødvendig og mulig, skal den som oppdager mobbing eller andre overgrep, selv gripe inn.

Et vanlig problem med mobbing er at det ikke oppdages, eller først oppdages når mobbingen har vart en tid. I mange situasjoner har den som mobber selv problemer, og skolen har ansvar for å følge opp begge parter. En vanlig løsning på en mobbesituasjon er at den som blir mobbet, skifter skole.

Skolen bagatelliserer mobbeproblemer

Advokater har erfart at skoler i noen tilfeller bagatelliserer mobbeproblemer, eller unnlater å gjøre noe med dem. Loven sier at skoleledelsen er forpliktet til å sette i gang tiltak i samarbeid med eleven og foreldrene. I ekstreme tilfeller kan rektor og lærere bli straffet med bøter og/eller fengselsstraff i inntil 3 måneder hvis de ikke tar mobbing alvorlig.

Hvis elev eller foreldre ber om tiltak mot mobbing, diskriminering, vold rasisme eller annen negativ adferd, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Advokatenes råd til foreldre og elever ved mobbing

Advokater med erfaring fra saker som gjelder mobbing, diskriminering og andre overgrep råder foreldre og/eller elever til alltid å starte med å ta problemet opp med rektor, kontaktlærer eller andre de har tillit til på skolen. Elevene kan også ta opp saken med sine skolemiljørepresentanter, som er valgt av elevrådet.

Hvis skolens representanter ikke foreslår tiltak, må eleven selv eller foreldrene be skolen komme med forslag til konkrete tiltak mot mobbing. Alle skoler har plikt til å arbeide systematisk for å unngå at mobbing oppstår, og skolene skal også ha planer for hvordan man skal håndtere en konkret sak om mobbing.

Før det igangsettes tiltak mot mobbing skal skolen informere eleven og foreldrene. Foreldrene bør selv følge med på om tiltakene blir gjennomført og sørge for løpende dialog med kontaktpersoner på skolen.

Når det oppstår konflikter mellom foreldre og skole i slike saker, er det ofte en del av bildet at det er uenighet om forståelsen av de faktiske forhold. Det kan gjøre det vanskelig å løse konflikten. Det er derfor viktig å arbeide for å finne frem til en felles forståelse.

Klage og erstatning etter mobbing

Skolen har plikt til å behandle alle henvendelser som gjelder tiltak mot mobbing eller andre negative forhold etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Dette innebærer blant annet at foreldre kan klage til fylkesmannen hvis skolen ikke har tatt stilling til en melding om mobbing innen rimelig tid, eller hvis foreldrene ikke er fornøyd med skolens oppfølgning.

Klagen sendes først til rektor ved skolen, som har plikt til å vurdere om man skal ta klagen til følge. Hvis skolen ikke tar klagen til følge, skal den sendes videre til fylkesmannen. Fylkesmannen kan overprøve skolens behandling og gi pålegg om hvordan skolen skal håndtere mobbingen. Skolen er forpliktet til å følge fylkesmannens vedtak i saken.

Hvis medvirkning til mobbing eller manglende tiltak fra skolens side har ført til psykisk eller fysisk skade, kan man ha krav på erstatning. Det samme gjelder hvis eleven har fått opplæring i et læringsmiljø som er i strid med reglene. I slike saker vil det ofte være uenighet om de faktiske forholdene, og dette kan gjøre det vanskelig for eleven og foreldrene å vurdere muligheten for å vinne frem i en rettssak.

Du finner advokater med kompetanse på utdanning på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: