Skatteplikt – utreise medfører ikke opphør av skatteplikt

Har du bodd i Norge i ti år og flytter permanent til utlandet, er du skattepliktig til Norge i de tre påfølgende årene etter at du emigrerte. Samtidig må du i de aller fleste tilfeller betale skatt i det landet der du bor og jobber.

Advokatenes råd er å planlegge en utflytting i god tid. Før du flytter utenlands bør du for det første ta kontakt med ditt lokale ligningskontor for å undersøke vilkårene for opphør av skatteplikt til Norge, samt hvordan skattleggingen i Norge kan koordineres med beskatning i landet du flytter til. For det andre bør du sjekke skattereglene i landet du flytter til.

Skatteavtale med mange land

Norge har inngått skatteavtaler med ca. 80 andre land. Hensikten med skatteavtalene er å unngå dobbeltbeskatning. Avgjørende for hvor du er skattpliktig etter skatteavtalene er normalt hvor du anses bosatt etter landets interne skatteregler. Er du bosatt i begge land, avgjøres bosted i utgangspunktet av hvor du disponerer bolig. Har du bolig i begge land, vil man legge vekt på hvor du har de sterkeste personlige og økonomiske tilknytningene (sentrum for livsinteresser), dvs. i hvilket land du har jobb, nær familie etc. Kan ikke bosted avgjøres av dette, vil det avgjørende i stedet være hvor du har vanlig opphold, eventuelt til slutt hvor du har statsborgerskap. Skatteavtalene inneholder regler for hvilke inntekter og formue som skal beskattes i landet du bor i, og hva som skal beskattes i Norge.

Hvis Norge har en skatteavtale med landet du flytter til, vil det landet der du regnes som skattemessig bosatt, som hovedregel gi deg kreditt for den skatten du betaler til det andre landet. Det er skattemyndighetene i det landet der du hevder å være bosatt, du må henvende deg til for å få gjort noe med faktisk dobbeltbeskatning.

Skatteloven har egne regler for å unngå dobbeltbeskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet på minst 12 måneders sammenhengende varighet

Strenge krav til opphør av bosted i Norge

Emigrasjon kan ikke oppnås før året etter utflyttingen dersom du tar fast opphold i utlandet, men har oppholdt deg over 61 dager i Norge utflyttingsåret (- emigrasjon bør derfor skje før utgangen av februar). Du er fortsatt skattepliktig til Norge frem til utløpet av det tredje inntektsåret etter det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet. I denne perioden må du oppfylle følgende meget strenge krav.

For det første må verken du eller dine nærstående ha disponert bolig i Norge i disse tre årene. For det andre må du ikke ha oppholdt deg i Norge mer enn 61 dager i året hvert av de tre årene etter at du flyttet til et annet land. Reglene har ingen unntak. Bryter du en av reglene det andre året etter at du flyttet til utlandet, for eksempel ved å forlenge en norgesferie med en uke slik at du oppholder deg i Norge mer enn 61 dager, begynner beregningen av tre års perioden fra det påfølgende året. Dette gjelder uansett årsak for oppholdet. Selv ikke ekstraordinære forhold som egen sykdom eller sykdom i nær familie i Norge gir deg rett til å oppholde deg i Norge mer enn 61 dager i året og samtidig opprettholde statusen som utflyttet.

Egne regler for skatt på aksjer

Det gjelder egne regler for skatt på norske og/eller utenlandske aksjer når du flytter fra Norge. Aksjene du eide ved utflyttingen, regnes som realisert på det tidspunktet du ikke lenger anses bosatt i Norge. Da må du enten betale skatt på den beregnede gevinsten eller stille bankgaranti for hele beløpet.

Regelen har to viktige unntak: Det første er at gevinster på under 200 000 kroner er skattefrie. Det andre er at ved flytting til et EU eller EØS-land kan det søkes om utsettelse med betalingen, og det vil påløpe renter. Skatteplikten bortfaller hvis du fortsatt eier aksjene fem år etter at bostedsskatteplikten til Norge opphørte (dvs. 8 år etter at du flyttet til utlandet).

Du finner advokater med kompetanse på skatt og skatteplikt på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: