Yrkessykdom – uenighet om årsaker til yrkessykdom

Oppdatert: 23.05.2017 Emner: , ,

Yrkessykdom er en sykdom som skyldes at du har vært utsatt for langvarig, skadelig påvirkning på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Yrkesskader er fysiske skader som skyldes en ulykke eller et uhell på arbeidsplassen.

Kriterier for yrkessykdom

Listen over kriterier som må være oppfylt for å du skal få aksept for at en sykdom er en yrkessykdom, er lang. De viktigste kriteriene er følgende:

  • Sykdomsbildet må stemme med de symptomene og plagene som erfaringsmessig kan oppstå som følge av den påvirkningen arbeidet har utsatt deg for. Et eksempel på dette er hørselstap etter en eksplosjon.
  • Du må dokumentere at du har vært utsatt for påvirkningen i så lang tid og at den har vært så sterk, at det er sannsynlig at den har forårsaket sykdommen.
  • Symptomene må ha oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og det må ikke være mer sannsynlig at annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene.

Trygdemyndighetene har utarbeidet en egen liste over sykdommer som er godkjent som yrkessykdommer. Slike sykdommer omtales gjerne som listesykdommer. Listen brukes i trygdekontorets egen vurdering av om en sykdom eller lidelse er en yrkessykdom, og forsikringsselskapene skal normalt legge denne listen til grunn for sine vurderinger. I visse tilfeller godkjennes også andre sykdommer eller lidelser.

Vanlige konflikter ved yrkessykdom

Ved yrkessykdom oppstår det ikke sjelden diskusjoner om den skadelige påvirkningen har vært så sterk eller så langvarig at det er rimelig å regne med at den er årsaken til en gitt sykdom. Medisinske vurderinger er viktige bevis i slike diskusjoner, og de kan variere fra spesialist til spesialist.

Senskader er vanlig

Det er ikke uvanlig at det går mange år fra den skadelige påvirkningen skjedde til de første symptomene viser seg. Et eksempel på senskader er at arbeidstakere utvikler lungekreft 20-30 år etter at de har vært utsatt for kreftfremkallende midler. Du kan ha krav på erstatning selv om den skadelige påvirkningen skjedde i et tidligere arbeidsforhold.

Lovpålagt yrkesskadeerstatning ved yrkessykdom

Både yrkesskader og yrkessykdom dekkes av den obligatoriske yrkesskadeforsikringen alle arbeidsgivere er pålagt å tegne. Hvis arbeidsgiveren likevel ikke har tegnet forsikring, kan du rette kravet mot Yrkesskadeforeningen, som er en sammenslutning av de forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring.

Du finner advokater med kompetanse på personskader og yrkessykdom på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: