Uførepensjon – mange får nei til uførepensjon

Oppdatert: 25.09.2018 Emner: , , ,

Hvis du blir alvorlig syk, kan du få sykepenger i inntil ett år og deretter arbeidsavklaringspenger i inntil tre år (men kan forlenges i ytterligere to år). Har du gjennomført AAP uten å komme tilbake i arbeid, vurderes uføreytelse. Regelverket inneholder fem hovedvilkår som må være oppfylt før du kan få uføreytelse. Det kanskje mest skjønnsmessige vilkåret er om det har vært gjennomført hensiktsmessig attføring. I denne vurderingen kan det oppstå uenighet mellom behandlende lege og etaten som behandler søknaden.

Uførepensjonen i folketrygden  ble lagt om til en uføretrygd med endrede beregningsregler fra 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt trådte en ny uførepensjonsordning i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene  i kraft. Det er også gitt overgangsregler.

5000 saker om uførepensjon hvert år

Trygderetten behandler ca 5000 saker i året. Det er flere grunner til at det kan være hensiktsmessig å søke bistand fra advokat uførepensjonssaker.

Regelverket er komplisert, og vurderingene er delvis basert på skjønn og tidligere praksis. Advokater med erfaring fra trygderett har oversikt over praksis, kjenner systemet og vet hvilke argumenter som blir tillagt vekt i behandlingen av en søknad.

Ekstra ytelser etter yrkesskade

Hvis du er blitt ufør som følge av en ulykke i arbeidstiden eller på grunn av en yrkessykdom, kan du ha krav på ekstra trygdeytelser. Som en hovedregel må du være minimum 50 prosent ufør for å få innvilget en søknad om uførepensjon. Hvis uførheten skyldes en arbeidsulykke eller en yrkessykdom, kan du imidlertid få innvilget uførepensjon hvis du er 30 prosent arbeidsufør.   Ved uførhet som følge av yrkesskade kan du også få ménerstatning for smerter eller redusert livskvalitet.

Les mer om personskader.

Advokater med erfaring innen trygderett forteller at det er betydelig rom for skjønn i vurderingen av om du har rett til ekstra ytelser ved uførhet som skyldes arbeidsulykker eller yrkessykdom.

Du finner advokater med kompetanse på uførepensjon på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: