Fast ansatte har kortere arbeidsdag enn vikarer

Publisert: 17.06.2022
Emneord: ,

Vi er vikarer utleid til et selskap. Der jobber vi side om side med fast ansatte med helt like arbeidsoppgaver. Gjennom sommeren har fast ansatte 30 min kortere arbeidsdag. Summert over perioden utgjør det 37,5 timer. Altså en ferieuke. Dette er et gode vi vikarer ikke har. I tillegg tjener fast ansatte bedre i samme stilling. Vi mener dette strider med aml. § 14-12. Hvilke rettigheter har vi til likebehandling? Har vi rett på høyere lønn, evt. erstatning av differansen i lønn?

Svar:

Arbeidstiden i Norge er såkalt normativ, noe som innebærer at det ikke er tillatt å avtale forkortet arbeidstid. Dagtidsarbeid skal etter arbeidsmiljøloven være 40 timer per uke, mens de fleste arbeidsgivere følger tariffavtalt arbeidstid med 37,5 timer per uke. Det er mulighet for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og ut fra det du forklarer er det sannsynlig at bedriftens faste ansatte har en ordning med innarbeiding av arbeidstid gjennom året, slik at det er mulig med kortere arbeidsdager gjennom sommeren. Selv om vikaransatte som ikke har innarbeidet arbeidstiden må arbeide ordinær arbeidsdag gjennom sommeren, vil dette etter min vurdering ikke regnes som forskjellsbehandling.

Når det gjelder lønn så er min anbefaling å se nærmere på bedriftens lønnssystem. Det kan være avtalt tillegg for erfaring/tjenestetid, kompetanse mv. Dersom det er saklige grunner til at de fast ansatte i samme stilling har høyere lønn, vil dette ikke være i strid med lovens krav om likebehandling. Om lønnsforskjellen ikke bygger på noe saklig grunnlag, kan lavere lønn for vikarene være i strid med kravet til likebehandling, jf. aml. § 14-12a. Dette vil i så fall gi vikaren rett til samme lønn som man ville fått dersom man var ansatt fast i bedriften. Min anbefaling er å kontakte bedriftens tillitsvalgte for å undersøke dette nærmere.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: