Fordeling av utgifter ved ulik eierbrøk

Publisert: 18.02.2022

Jeg eier 33 % av bolig, min samboer 66 %. Han mener at vi skal dele alle utgifter til hus 50/50. Jeg mener det skal deles etter eierbrøk. Hvem har rett? Hva skal i tilfelle deles etter eierbrøk? Er det forskjell på oppussing? At generell oppussing i form av overflatebehandling skal deles 50/50,(konsum) mens f.eks oppgradering av vannrør, bad, nytt kjøkken deles etter eierbrøk? Hva med kommunale avgifter, husforsikring? Oppgradering av uteområde type beplantning/brosteinslegging/bygging av utebod?

Svar:

Dette spørsmålet er meget nyttig.
Den rettslige reguleringen av dette kan naturligvis være i form at en avtale mellom sameierne som avklarer forholdet, eventuelt andre dokumenter som viser hvordan dette skal praktiseres. Men om man falles ned på at dette ikke er regulert mellom sameierne så må man falle tilbake på lovens løsning i sameielovens § 9 som sier følgende:

"§ 9.
Eigedomsskattar, avgifter, trygdekostnader og liknande faste eller naudsynlege utgifter på tingen ber sameigarane seg imellom etter som dei har part til. Det same gjeld andre vanlege utgifter og ytingar så langt alle eigarane kan få etter måten like stort gagn av dei. Kostnader utanom dette vert utlikna på eigarane etter nytta.

Sams inntekt skal delast mellom eigarane etter som dei har part til."

Bestemmelsen er noe vanskelig å forstå. Men det klare utgangspunkt er at "faste og nødvendige" utgifter skal fordeles etter sameiebrøken. Bestemmelsen tak sikte på utgifter som offentlige avgifter, forsikringspremie med mer og herunder reparasjonsutgifter. Men i forhold til vanlig vedlikeholdsutgifter så tas det en kraftig reservasjon i bestemmelsens første ledd andre setning ved "så langt alle eigarane kan få etter måten like stort gagn av dei".

I en bolig som dere har en ulike eierbrøk til så har dere lik nytte av utgiften tas, som ordinært vedlikehold, som kan tilsi at fordelingen av slike utgifter skal fordeles 50/50 og ikke etter eierbrøken.

Men når det kommer til oppgraderinger av boligen så tenker jeg det vil være riktig å anvende eierbrøken for fordeling av utgifter, for det vil være eierbrøken som også klargjør verdifordelingen dere i mellom for de oppgraderinger og økning av verdi dette medfører, slik at det blir hensiktsmessig at dette behandles likedan.

Det kan nok være hensiktsmessig at dere kanskje setter opp en samboeravtale (eller sameieavtale) som regulerer dette.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: