Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn grunnet feil ved utførelse av arbeidet

Publisert: 06.10.2023

Jeg jobber i en bedrift der jeg som selger er ute hos kunder, tar mål og setter opp tilbud. Ved salg får jeg provisjon, vi har kun provisjon, ingen grunnlønn. Ved feil i mål blir jeg trukket i provisjon, det kan variere fra noen hundrelapper til at hele provisjonen blir trukket, avhengig av kostnaden for å rette opp feilen. Er det lovlig?

Svar:

Utgangspunktet er at det er full avtalefrihet i arbeidsforhold, så lenge de ufravikelige bestemmelsene i lovgivningen ikke er fraveket til ugunst for den ansatte. Du har altså selv ansvaret for hvilke avlønningsvilkår du avtaler, selv om de er ugunstige for deg. Så det første du må avklare, er om dette fremgår av dine ansettelsesvilkår. Hvis dette er noe arbeidsgiver "tar seg til", uten at du har avtalt dette, så er dette en ugyldig praksis fra arbeidsgivers side. Etter arbeidsmiljøloven, kan arbeidsgiver ikke foreta trekk i lønn uten at det er forhåndsavtalt med den ansatte eller er endelig fastsatt i en dom. Det siste er upraktisk, da det normalt tar så lang tid å oppnå en dom i norsk rettsvesen, at lønnen i praksis vil være utbetalt, og skal være utbetalt, lenge før en dom foreligger. Hvis det foreligger en dom på at arbeidstaker er erstatningsansvarlig for følgene av feil, så er altså arbeidsgiver henvist til å inndrive kravet som en hvilken som helst annen kreditor, med mindre domstolen gir adgang til trekk i lønnen. Det vil en domstol normalt overlate til namsmannen å vurdere under inndrivelsen av kravet. Og namsmannen er pålagt å ta hensyn til levekostnader som en trenger.

En annen problemstilling er om en arbeidsgiver kan holde den ansatte ansvarlig for feil som den ansatte gjør i tjenesten. Det er helt klart at det kan skje, men da altså kun gjennom domstolene ved en endelig og rettskraftig dom. Så hvis en ansatt ikke er enig med arbeidsgiver i trekket/fradaget, så må altså arbeidsgiver gå veien om domstolene. Dette gjelder selv om det er avtalt i arbeidsavtalen at den ansatte er ansvarlig for de økonomiske følgene av feil. Men, om den ansatte nekter i trekket, så risikerer jo den ansatte at arbeidsgiver går til domstolene og får en dom, om arbeidsgiver gis rett av domstolen. Da kan den ansatte også bli dømt til å betale arbeidsgivers saksomkostninger foruten egne utgifter til juridisk bistand.

Nok en problemstilling er da hvor sannsynlig det er at arbeidsgiver vil vinne saken. Generelt kan det sies at arbeidsgiver vil ha vansker med å vinne frem med et krav mot arbeidstaker. Da skal arbeidstaker ha opptrådt kvalifisert klanderverdig. En enkel feil som f.eks. feil mål, som i ditt tilfelle må nok arbeidsgiver "svelge" i de fleste tilfeller. Det er flere momenter som må vurderes. Opplæring, instruksjon, kontroll, arbeidsmetodikk, arbeidspress, utstyr, verktøy, arbeidstid, risiko for tap og ikke minst ledelsesansvaret, er alle forhold som arbeidsgiver vil bli konfrontert med i en slik vurdering. Arbeidsgiver vil normalt ha en lang, risikofylt og tung vei å gå for å vinne frem med et erstatningskrav mot en ansatt. Et eksempel i ditt tilfelle: Vil en produksjonsarbeider få lønnstrekk om det produserte har feil størrelse, dvs. avviker fra de målene som du har inngitt til produksjon? Neppe. Dette eksemplet belyser problemstillingen. Hvorfor skal en selger som gjør feil rammes hardere for en feil, enn en produksjonsarbeider? Det grunnleggende er at det er arbeidsgivers ansvar og risiko når ansatte gjør feil. Arbeidsgiver må sørge for at forutsetningene for at den ansatte kan gjøre feil er så usannsynlig som mulig. Og skjer det likevel feil, må arbeidsgiver sette inn tiltak for forbedringer. Dette er arbeidsgivers oppgave og rolle som arbeidsgiver. Den ansatte må ha "mat på bordet". Og det kan ikke arbeidsgiver på en vilkårlig måte ta ifra den ansatte.

Dette som er skrevet her, forutsetter at det er et reelt ansettelsesforhold og ikke en agentavtale. Da kan det forholde seg annerledes.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: