Kan jeg få endret gjeldsordning som følge av sykdom?

Publisert: 10.10.2023

Har gjeldsordning. Har vært i 100 % jobb, men går nå over til AAP grunnet sykdom. Kan dette være med på å forkorte gjeldsordning?

Svar:

Skyldneren kan be om endring av en etablert gjeldsordning "dersom det i gjeldsordningsperioden har inntruffet omstendigheter som skyldneren ikke burde forutse, eller dersom andre særlige omstendigheter foreligger som svekker skyldnerens evne til å oppfylle gjeldsordningen". Spørsmålet om endring bør først forelegges kreditorene som kan velge å akseptere endringen. Retten kan også ta stilling til en begjæring om endring. I utgangspunktet er terskelen for endring høy. Det blir en sammensatt vurdering, hvor det konkrete innholdet i gjeldsordningen har betydning. Inntektsnedgang kan gjøre endring nødvendig, dersom gjeldsordningen innebærer betaling av et fast beløp. Vanligvis er gjeldsordningen slik at skyldneren beholder et definert beløp og betaler overskytende til kreditorene. I slike tilfeller vil nedgang i inntekt ramme kreditorene mer enn skyldneren. Det skal svært mye til for å få satt ned gjeldsordningsperioden til kortere enn 5 år. Dersom gjeldsperioden er bestemt til å være lengre enn 5 år, så forelå det det grunner til dette som ikke nødvendigvis anses bortfalt som følge av senere inntruffet sykdom.
Endring av gjeldsordning kan være et svært viktig middel til å "reparere" en gjeldsordning som ikke har blitt fulgt godt nok opp. Dersom det mot slutten av gjeldsordningsperioden viser seg at skyldneren har betalt for lite til kreditorene, eller det har oppstått andre vilkårs brudd, så kan skyldneren foreslå en endring som innebærer forlenget gjeldsordningsperiode for å reparere manglene. Dette kan være et viktig alternativ til kreditors krav om opphevelse av gjeldsordning.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: