Yrkesskade som turistguide

Publisert: 26.01.2022

I flere år har jeg hatt sesongjobb som turistguide i en noe risikoutsatt aktivitet, alltid uten kontrakt, hvilke rettigheter har man da i forhold til sykepenger og yrkesskade? Ved å sende faktura i stedet for å motta lønn, hvem er da ansvarlig for yrkesskadeforsikringen? Jobben går ofte i flere uker uten fridager og er litt «flytende» fra morgen til kveld uten at det føres timer, hvilke arbeidstidsbestemmelser gjelder her? Har man noen rettigheter hvis muntlig avtale om jobb neste sesong brytes?

Svar:

Det er store juridiske forskjeller på å være hhv. ansatt som arbeidstaker og det å være selvstendig næringsdrivende som påtar seg oppdrag, såkalt oppdragstaker. Det er de reelle forhold som avgjør om man er ansatt eller oppdragstaker og i tvilstilfeller foretas en helhetsvurdering basert på en rekke momenter. Arbeidsmiljøloven § 1-8 definerer arbeidstaker som "enhver som utfører arbeid i annens tjeneste", og lovens forarbeider trekker frem følgende momenter som tilsier at en person må regnes som arbeidstaker:
- plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning
- plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet
- mottar vederlag i form av lønn
- arbeider hovedsakelig for én virksomhet
- Arbeidsgiver stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse
- Arbeidsgiver bærer risikoen for arbeidsresultatet
- Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister

Hvis du i arbeidet som guide stiller med eget utstyr, har ansvar for å gjennomføre turen basert på egen plan/opplegg, har fakturert honorar i stedet for å motta lønn og har andre oppdragsgivere i tillegg til arbeidet som guide, vil dette trekke i retning av at du har vært reell oppdragstaker. Hvis det derimot er oppdragsgiver som stiller med utstyret og legger en plan for turen, og gir deg instrukser som du må forholde deg til, vil dette være momenter som trekker i retning av det foreligger et arbeidsforhold.

Hvis du regnes som ansatt, må arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid følges. Du har da krav på minst 11 timer hviletid per døgn og minst 35 timers ukehvile for hver syvdagersperiode. Arbeidsgiver skal også sørge for yrkesskadeforsikring. Som selvstendig næringsdrivende er du selv pliktig til å sørge for yrkesskadeforsikring og tilmelding til eventuell sykepengeordning via folketrygden.

En muntlig avtale om arbeid/oppdrag neste sesong er i prinsippet like bindende som en skriftlig, men dessverre kan en muntlig avtale være vanskelig å dokumentere. Lykke til.

Del denne artikkelen: