Barnefordeling – krevende rettssaker om barnefordeling

Før foreldre eventuelt kan gå til domstolen for å få avgjort en tvist om fast bosted og samvær med felles barn etter et samlivsbrudd, må de ha meklingsattest fra familievernkontoret i kommunen. Foreldre har rett til meklingsattest etter tre meklinger, selv om de ikke er blitt enige.

Advokatenes erfaring er at det i de aller fleste konflikter er best for barna hvis foreldrene kommer til enighet uten å gå rettens vei. De anbefaler derfor å gå flere runder hos familierådgiver, og eventuelt benytte ordningen med advokatmekling, før de eventuelt tar beslutningen om en rettssak.

Belastning for barna

Foreldrenes rettslige konflikt er en belastning for barna. Rettslige tvister om fast bosted og samvær trekker ofte ut i tid, fordi det ikke er uvanlig at rettens avgjørelse ankes. I og med at en rettsprosess tar lang tid, må foreldrene også belage seg på at kostnadene blir høye, med mindre de har fri rettshjelp. Advokater med erfaring i familierett påpeker at retten sjelden dømmer lovens minimumssamvær til den av foreldrene som ikke bor fast sammen med barna. Domstolene har praksis for å etablere mer smidige løsninger enn lovens minimum.

Hvis en konflikt om barnefordeling havner i retten, bør begge foreldrene også være klar over at retten bare unntaksvis idømmer delt bosted. Men retten kan fastsette løsninger som ligger tett opptil delt bosted, for eksempel at barna bor hos den ene av foreldrene 55 prosent av tiden og 45 prosent hos den andre.

Omfattende mekling i regi av retten

Når konflikter om fast bosted og samvær med barna ender hos domstolene, har partene mulighet for en del saksforberedende møter i retten. I disse møtene er det en psykolog til stede. I praksis er de saksforberedende møtene en omfattende og aktiv meklingsordning. Hensikten med møtene er å vurdere hva som er best for barnet, og å belyse problemstillinger knyttet til barnets nye livssituasjon.

Barn helt ned til 7 år skal høres i slike saksforberedende møter. Dommeren eller dommerens representant gjennomfører samtaler med de barna tvisten handler om. De saksforberedende møtene praktiseres noe forskjellig fra domstol til domstol, og de ender i mange tilfeller med et forlik.

Advarer mot å presse frem forlik i barnefordelingssaker

Advokater med erfaring i familierett advarer mot et press i retning av at saksforberedende møter i retten skal gi forlik for enhver pris. I en del konflikter er det nødvendig med den omfattende prosessen en rettssak innebærer, for å få alle fakta på bordet og sørge for at eksperter får uttalt seg.

Et problem med de saksforberedende møtene er at de tar utgangspunkt i at begge foreldrene er like gode omsorgspersoner. I mange tilfeller stemmer denne forutsetningen. Men i saker der det er begrunnet mistanke om mishandling eller grov omsorgssvikt, holder ikke forutsetningen om at foreldrene er likeverdige omsorgspersoner. Advokatenes erfaring er at de saksforberedende møtene ikke alltid fanger opp hele situasjonen og alle faremomentene i konflikter som har bakgrunn i mistanke om mishandling og/eller grov omsorgssvikt.

Lovens hovedprinsipp er at hensynet til barna skal være styrende for både private avtaler, megling og rettens behandling av tvister.

Du finner advokater med kompetanse på barnefordeling på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: