Forsikringskrav – pass på meldefrist ved forsikringskrav

Penger budnet rundt av kjetting

Forsikringsavtaleloven sier at du mister retten til erstatning hvis du er for sent ute med å melde ditt krav til forsikringsselskapet. Det er en del konflikter om meldefrister, og du bør ikke automatisk godta en påstand om at kravet er meldt inn for sent.

Ifølge forsikringsavtaleloven må du melde et erstatningskrav til forsikringsselskapet innen ett år etter at du fikk kunnskap om de forholdene som ligger til grunn for kravet. Hvis du ikke overholder meldefristen, har du i utgangspunktet tapt retten til erstatning. Men det er mange problemstillinger knyttet til meldefristen, og i en del situasjoner kan du ha krav på erstatning selv om fristen på ett år er utløpt.

Når ble du klar over skaden?

Det oppstår en del konflikter om meldefristen. Et spørsmål som går igjen, er når forsikringstakeren fikk kunnskap om forholdene. En person som for eksempel ble utsatt for en skade i skibakken januar 2005, hadde på det tidspunktet kunnskap om at han var skadet, men visste ikke nødvendigvis omfanget av skaden. Han visste heller ikke om skaden ville bli varig og dermed ga grunnlag for erstatning.

Loven sier at man skal ha positiv kunnskap om at ulykken ga varig invaliditet, før fristen for å melde et erstatningskrav begynner å løpe. Det betyr at fristen ikke nødvendigvis begynner å løpe når skaden inntreffer. Det kan være gode argumenter for at nedtellingen til meldefristen først begynner når det er konstatert at skaden gir varige og alvorlige konsekvenser. Det er ikke uvanlig at omfanget av en skade blir fastslått en tid etter ulykken.

Det er også forskjell på å melde en skade, og å melde et erstatningskrav som følge av skaden. Rettspraksis viser at det kan være tilstrekkelig at du gir melding om forsikringstilfellet innen fristen. Dette betyr at du ikke er nødt til å fremsette et bestemt erstatningskrav innen lovens meldefrist på et år.

Risikomomenter ved forsikringskrav

Et problem for enkelte forsikringstakere er at de ikke er klar over hvilke skader forsikringene deres dekker. Dette er i utgangspunktet ingen unnskyldning for å oversitte meldefristen. Hvis forsikringstilfellet meldes for sent fordi forsikringstakeren ikke visste at han eller hun kunne ha krav på erstatning, begynner fristen på et år normalt å løpe fra det tidspunktet forsikringstakeren fikk kunnskap om skaden. I slike situasjoner er det stor risiko for at forsikringsselskapet avviser kravet.

Et annet problem for enkelte forsikringstakere er at krav om erstatning avvises fordi de har betalt forsikringspremien for sent. Forsikringsselskapene er underlagt strenge regler når det gjelder purring av ubetalte forsikringspremier. For dem som havner i en slik situasjon, er det verdt å sjekke at purrerutinene er overholdt.

Varierende praksis ved forsikringskrav

Hvis du ikke med loven i hånd kan kreve at forsikringsselskapet ser bort fra meldeplikten på ett år, har selskapet ingen plikt til å behandle krav som meldes inn etter fristen. Hvor strengt meldeplikten praktiseres, varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Advokater med erfaring i forsikringssaker forteller at de fleste selskaper har et relativt romslig syn på meldeplikten.   Advokatenes råd er å melde fra til forsikringsselskapet så snart som mulig etter en ulykke eller skade, også hvis du er usikker på om skaden eller ulykken dekkes av forsikringen.

Du finner advokater med kompetanse på forsikringskrav på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: