Feil ved nybyggsleilighet

Publisert: 10.11.2023

Min nybygg leilighet har alvorlige innklimaproblemer på grunn av en feil med kjøkkentventilatoren. Den ble ikke koblet til ventilasjonssystemet under byggingen. Rettelse krever riving av taket, med 100 000 kr i kostnader og en ukes arbeid. Entreprenøren og selgeren viser liten interesse for riktig prosess, foreslår en billig, trådløs løsning. Jeg søker råd om mine rettigheter og muligheten for å reklamere mot utbyggeren.

Svar:

Det fremstår i din sak relativt klart at det foreligger en feil ved leiligheten og at dette ved en nybyggsleilighet naturligvis utgjør en "mangel" ved kjøpet.

Når kjøpesummen her er betalt så har du i realiteten 2 alternativ. For det første så må du reklamere (klage) på mangelen, og det synes å være utført her. Videre må du fremsette krav om at mangelen enten må rettes av utbygger, og for det tilfelle at den ikke rettes så krever du et prisavslag. Prisavslaget skal normalt settes til hva det vil koste deg å få mangelen utbedret se her bestemmelsen

"Prisavslaget skal vere lik kostnadene for forbrukaren med å få mangelen retta, bortsett frå slike kostnader som er nemnde i § 32 fjerde ledd tredje punktum. Blir kostnadene urimeleg høge i høve til det mangelen har å seie for forbrukaren, skal prisavslaget vere lik den verdireduksjonen som mangelen medfører. Prisavslaget skal likevel minst tilsvare det entreprenøren har spart ved ikkje å levere mangelfri yting."

I deres tilfelle så kan det hende at utbygger henviser til at utbedringskostnadene synes høye i forhold til hva mangelen har å si for dere, se her andre setning i bestemmelsen over.

Slik du beskriver mangelen og hva kostnadene kan komme på, er jeg ikke enig i at denne reguleringen kan anvendes på dette tilfelle. Med andre ord kan det kreves de kostnader det koster å få dette ordnet.

I utbyggingssaker er det dessverre hos veldig mange utbyggere en bevisst policy om å dra ut behandlingen av slike saker. Erfaringstall viser at ca 90 % av forbrukerne ikke orker å forfølge reklamasjonskrav og derav sparer utbyggerne penger på å ikke utbedre. I ganske mange tilfeller ser vi også at dialogen går så lang tid at en dag så er kravet om prisavslag/utbedring også foreldet, hvilket vanligvis skjer etter 3 år fra man har overtatt boligen.

Å reklamere på en mangel herunder å få denne protokollert på overtagelse/ettårs befaring, vil i motsetning til det mange tror, ikke stanse en eventuell foreldelse av kravet.

Min anbefaling er at man fra første stund krever en utbedring av mangelen og varsler om at man vil engasjere noen andre om fristen for utbedring ikke overholdes, og så at man faktisk forfølger kravet mot utbygger. I noen tilfeller har ikke kjøper mulighet til å legge ut for hva det koster å engasjere en entreprenør, Det trenger man heller ikke, man kan forfølge kravet (et estimat over utbedringskostnadene) selv om mangelen ikke er rettet. Her må man ta høyde for merkostnader ved utbedringen. Så når fristen for utbedring er ute og mangelen ikke er rettet, så vil jeg anbefale at man tar ut forliksklage mot utbygger. Dette stanser foreldelse og vil nok i de fleste tilfelle fremtvinge en løsning for forbruker.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: