Særegne forhold og gjeldsordning

Publisert: 21.05.2024

Hva menes med særegne forhold? Spørsmålet gjelder gjeldsordning på nytt etter at den ble opphevet. Hvordan dette menes for å få gjeldsordning på nytt. Ønsker ett konkret svar. Et annen moment: Hva menes med alvorlig helseproblem? Namsfogden skriver at den det gjelder må ha blitt rammet av ett helseproblem som kan ha sammenheng mellom den det gjelder og gjeldsproblemet. Hva slags helseproblem siktes det til? Gjelder det psykiske problemer? Fysiske problemer?

Svar:

Uttrykket "særegne forhold" er en formulering som gir rom for skjønnsmessige vurderinger det er således ikke noe "fasitsvar" på hva som kan være særegne forhold. Det fremgår imidlertid av lovforarbeidene at dette er ment som en meget snever unntaksbestemmelse. Terskelen er således høy for å kunne få gjeldsordning to ganger. Momenter som kan tillegges vekt er hvor lang tid som er gått mellom de to gjeldsordningene, om den opprinnelige gjeldsordningen ble oppfylt og om det er en sammenheng mellom de tidligere og de nåværende gjeldsproblemene.

For at helseproblemer skal tillegges avgjørende vekt, må de ha påvirket skyldnerens beslutninger og handlinger. Dette kan være både fysisk- og psykisk sykdom.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: