Advokatetikk – krav til advokatens etikk

Oppdatert: 30.05.2017 Emner: , ,

Nedenfor finner du en gjennomgang av noen av de mest sentrale punktene i advokatenes etiske regler. Mener du at advokaten din har brutt de etiske reglene kan du klage.

Les Regler for god advokatskikk i sin helhet. 

Dersom du vil vite mer om klagemulighetene, gå til artikkelen Klage på advokat.

Advokatens uavhengighet

Når du har engasjert advokat, er det advokatens oppgave å ivareta dine interesser i saken på best mulig måte. Dette betyr at advokaten ikke skal la seg påvirke av noen andre hensyn i saken enn hensynet til deg og dine interesser.

En advokat kan derfor ikke påta seg et oppdrag uten å være uavhengig. Advokatens råd og handlinger må ikke bli påvirket av egne personlige interesser, uvedkommende hensyn eller press utenfra.

Advokaten må selvfølgelig alltid opptre innenfor lovens ramme. Han eller hun kan ikke opptre i strid med lov og rett for å ivareta klientens interesser. Det er fastsatt i Regler for god advokatskikk at advokatens overordnede plikt er «å fremme rett og hindre urett».

Advokatens taushetsplikt

Advokaten skal rådgi sin klient, og for å kunne være en god rådgiver må advokaten få alle opplysninger. Som klient kan du trygt fortelle advokaten din alt fordi advokaten har taushetsplikt. Advokaten kan ikke gå ut med eller gjøre bruk av opplysningene du har gitt, uten etter avtale med deg. Denne taushetsplikten er fastsatt både i lovgivningen og i Regler for god advokatskikk.

Advokaten er din talsmann

Advokaten er talsmann for sin klient. Når du har engasjert advokat, kan advokaten opptre på vegne av deg gjennom brev og annen skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt i møter, forhandlinger, meglinger og rettstvister.

Når advokaten din gir deg råd, skal han eller hun være objektiv. Det vil si at advokaten også skal gi deg motforestillinger og om nødvendig fraråde deg å ta en sak videre. Utad er imidlertid advokaten din talsmann, og som din talsmann skal advokaten gå så langt som det er nødvendig og forsvarlig for å ivareta dine interesser.

Dersom du er part i en rettstvist, er det viktig at du er klar over advokatens rolle som talsmann for sin klient. Motparten har også advokat, og motpartens advokat kan komme med uttalelser som du finner uakseptable eller krenkende.

Du må da huske at advokaten gjør dette på vegne av sin klient. For å kunne ivareta klientens interesser må en advokat ha vide grenser for sin ytringsfrihet. Det er like fullt slik at advokatens opptreden alltid må være saklig og korrekt, og han eller hun kan ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å ivareta klientens interesser.

Interessekonflikter

Før et oppdrag avtales må advokaten forsikre seg om at det ikke foreligger forhold som kan forrykke hans eller hennes uavhengighet i saken. Dette betyr for eksempel at en advokat ikke kan bistå flere parter i samme sak hvis det foreligger eller kan oppstå interessekonflikt mellom dem. Som hovedregel kan en advokat heller ikke ta oppdrag mot andre eksisterende klienter. Advokaten må også være varsom med å ta oppdrag mot tidligere klient.

Arbeider advokaten sammen med andre advokater i et firma eller et kontorfellesskap, må advokaten også vurdere sin uavhengighet i forhold til oppdrag kollegaene har eller har hatt.

Oppdragets omfang og pris

Det er klienten som bestemmer omfanget av oppdraget. Advokaten har imidlertid ansvar for å klargjøre både hva oppdraget går ut på og hvordan betalingen (salæret) vil bli beregnet. Advokatforeningen har pålagt alle sine medlemmer å gi en skriftlig bekreftelse (oppdragsbekreftelse) ved alle nye oppdrag. Denne oppdragsbekreftelsen vil gi deg oversikt over omfang og kostnader (Se artikkelen Hva koster det å gå til advokat?).

Fri rettshjelp og rettshjelpsforsikringer

Advokaten har plikt til å informere deg om de muligheter du kan ha for å få dekket kostnadene dine gjennom den offentlige ordningen for fri rettshjelp (Se artikkel om Fri rettshjelp) eller gjennom dine egne private forsikringer (Se artikkel om Dine forsikringer).

Det er ikke nok bare å gi en generell orientering om disse ordningene. Som klient har du krav på å få vite om ordningene vil gi deg rettshjelpdekning i din konkrete sak. Kan advokaten ikke gi deg svar på dette på stående fot, har han eller hun plikt til å undersøke forholdet nærmere.

Informasjon og oppfølging

Regler for god advokatskikk fastslår at advokaten skal ivareta klientens interesser samvittighetsfullt og påpasselig. Klienten har krav på at oppdraget utføres med rimelig hurtighet.

Hvor hurtig advokaten må behandle din sak, vil selvfølgelig variere med omstendighetene. Enkelte saker krever øyeblikkelig oppfølging, mens andre saker har mindre hast. Regler for god advokatskikk sier at en advokat ikke bør påta seg nye oppdrag dersom arbeidspresset fra før er så stort at oppdraget ikke vil kunne bli behandlet rimelig raskt.

Som klient har du krav på å bli holdt underrettet om sakens gang. Kopi av korrespondanse og andre dokumenter skal sendes deg uten unødig forsinkelse. Advokaten har også plikt til å svare på spørsmål du har om saksgangen. Advokaten skal i rimelig grad være tilgjengelig, og  han eller hun skal besvare henvendelser fra klienten innen rimelig tid.

Som klient har du også krav på å bli informert om kostnadsutviklingen i saken. Det er fastsatt i Regler for god advokatskikk at advokaten skal varsle klienten dersom kostnadene blir urimelig høye i forhold til klientens økonomi eller i forhold til det saken gjelder. Varslingen skal skje i god tid, slik at klienten får mulighet til å ta stilling til kostnadene.

Minnelige ordninger

Ofte vil klienten være tjent med forlik fremfor rettssak. Det å ta en sak inn for retten kan være kostbart og ressurskrevende og oppleves i tillegg ofte som en stor personlig belastning. Det er fastslått i Regler for god advokatskikk at advokaten har plikt til å søke å oppnå minnelige ordninger i den utstrekning dette er i klientens interesser.

Det er imidlertid klienten selv som må ta stilling til om forlik skal inngås eller ikke. Advokatens rolle er å være en rådgiver.

Kontakt med motparten

Har du engasjert advokat, slipper du å motta henvendelser fra motpartens advokat i saken. Advokatene skal bare kommunisere med hverandre, og kan som hovedregel ikke ta direkte kontakt med motparten.

Når kan advokaten trekke seg?

Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag eller ikke. Har en advokat først påtatt seg oppdraget, har han eller hun plikt til å fullføre det så fremt ikke klienten ønsker noe annet.

Det er imidlertid unntak fra denne hovedregelen: Har du gitt advokaten din feilaktige eller ufullstendige opplysninger, har advokaten anledning til å trekke seg fra saken. Det samme gjelder hvis det har oppstått et motsetningsforhold mellom advokaten din og deg fordi du ikke vil følge advokatens råd.

Advokaten kan videre trekke seg fra oppdraget hvis du ikke betaler forskudd eller andre avtalte regninger. Det kan også inntreffe andre omstendigheter som gjør at det ikke lenger er rimelig å forlange at advokaten fortsetter oppdraget.

Før en advokat kan frasi seg et oppdrag, må han eller hun gjøre det som er nødvendig for å hindre at klienten lider rettstap. Dette innebærer for eksempel å sørge for at frister ikke oversittes som følge av at advokaten trekker seg fra saken.

Betaling til advokaten

Regler for god advokatskikk understreker at betalingen skal stå i rimelig forhold både til oppdragets art og i forhold til det arbeidet som advokaten har utført. Dette betyr at det ikke bare er advokatens tidsforbruk som er avgjørende for det salæret advokaten kan ta. Salæret må også vurderes i forhold til oppdragets art, hvilke verdier saken gjelder, betydningen for klienten og resultatet av oppdraget. Det står nærmere om disse vurderingene i Regler for god advokatskikk.

I oppdragsbekreftelsen skal det angis hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert. Regler for god advokatskikk sier at klienten i tillegg, når han eller hun mottar advokatens avregning, har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet salæret. Regningen skal med andre ord være kontrollerbar for klienten.

Forskuddsbetaling

Det er ikke uvanlig at advokaten krever forskuddsbetaling av salær og/eller utlegg. Det er presisert i Regler for god advokatskikk at slik betaling ikke må overstige det som etter rimelig skjønn er nødvendig for å dekke salær og utlegg. Beløp som betales som forskudd, skal settes inn på advokatens klientkonto. Når advokaten tar ut forskuddsbetalte midler fra klientkontoen for å dekke opparbeidet salær, skal du som klient ha informasjon om dette.

På en klientkonto kan det stå andre beløp enn det som er innbetalt som forskudd på salær. Også slike midler kan brukes til å dekke advokatens salærer og utgifter. Advokaten har rett til å motregne salærkravet i klientmidlene uten klientens samtykke. Dette gjelder imidlertid ikke hvis klientmidlene er blitt innbetalt for å dekke et bestemt formål. Advokaten kan heller ikke dekke eget salær av disse midlene dersom det er klart forutsatt ved innbetalingen at beløpet skal gå uavkortet til klienten.

Del denne artikkelen: