Avvisningsgrunner når man klager på advokat

Oppdatert: 30.04.2024 Emner:
Tommel ned

Hvilke krav stilles til din klage?

Disiplinærnemnden kan avvise en klage om klagen, eller forholdene det klages over, ikke oppfyller kravene for å få den vurdert. Det betyr at Disiplinærnemnden ikke tar stilling til det du klaget over.

Disiplinærnemnden kan avvise en sak av disse grunnene:

  • Klagefrist: Klagen er sendt inn for sent
  • Rettslig klageinteresse: Den som klager har ikke interesse i å få vurdert saken
  • Advokatvirksomhet: Advokaten har ikke utøvet «advokatvirksomhet»
  • Brakt inn for domstolen: Det samme forholdet blir vurdert av en domstol
  • Feil innklaget
  • Klagen gjelder ikke god advokatskikk eller salær

Merk også at Disiplinærnemnden kan vurdere deler av din klage, selv om en eller flere deler av den avvises.

Klagefrist: Hvilke frister gjelder?

Seksmånedersfristen

Fristen for å sende inn klage på advokatens opptreden eller salærets størrelse er seks måneder. Fristen regnes fra det tidspunktet du ble kjent med, eller burde ha blitt kjent med, de forholdene det klages over, frem til datoen klagen mottas av Disiplinærnemnden i Advokatklageordningen. Denne datoen blir klagens «innkommet dato». Ved salærklager begynner klagefristen gjerne å løpe fra siste faktura er mottatt.

Merk også at Disiplinærnemnden vurderer hver av de påklagede forholdene. Om du klager inn både salæret og advokatens opptreden, kan noen av forholdene avvises, og andre realitetsbehandles. Det som er avgjørende er hvilket tidspunkt klager ble kjent med det forholdet det klages over.

Eksempel 1: Siste faktura for advokatoppdraget ble sendt 1. januar 2023, og klagen ble sendt inn 7. september 2023. Klagen er da sendt inn over seks måneder etter at klager ble kjent med hvor høyt salæret var. Delen av klagen som gjelder salær kan da bli avvist.

Eksempel 2: Klagen gjelder noe advokaten skrev i en e-post 1. januar 2023, og klagen ble sendt inn 7. september 2023. Klagen er da sendt inn over seks måneder etter klager ble kjent med innholdet i e-posten fra advokaten. Delen av klagen som gjelder denne e-posten kan da bli avvist.

Kan klagen behandles selv om klagen er sendt inn for sent?

Selv om klagen er sendt inn for sent, kan den behandles om det er “særlige grunner” eller om du ikke kan “lastes” for at klagen ble sendt inn etter fristen. Om du mener at dette er tilfellet i din sak, vil Disiplinærnemnden vurdere om klagen likevel bør behandles.

Terskelen for dette er høy, det vil si at det skal mye til for at klagen likevel blir vurdert av Disiplinærnemnden. Disiplinærnemnden vurderer saken din konkret, og du bør derfor argumentere, og gjerne dokumentere, at det er “særlige grunner” eller at du ikke kan “lastes” for at klagen er sendt inn etter fristen på seks måneder.

“Særlige grunner” betyr at det må en god grunn til for at Disiplinærnemnden tar saken til vurdering, til tross for at klagen er sendt inn for sent. Disiplinærnemnden har i flere saker vurdert om sykdom er en «særlig grunn». I disse sakene har Disiplinærnemnden ofte konkludert med at det kunne blitt sendt inn en kortfattet klage, og dermed kommet til at saken ikke skal vurderes. At man ikke kjente til muligheten for å klage er også vurdert i noen saker, hvor Disiplinærnemnden konkluderte med at det ikke er en god nok grunn.

Absolutt frist på tre år

Om det er mer enn tre år siden du ble kjent med det forholdet du klager over, vil klagen din bli avvist uansett hvilke grunner du har for at ikke klagen ble sendt inn tidligere. Dette er en absolutt frist.

Eksempel 1: Du fikk siste faktura 1. januar 2020, og sender inn en klage 2. mars 2023. Disiplinærnemnden vil da avvise saken fordi det er over tre år siden klager ble kjent med forholdet.

Rettslig klageinteresse

For at Disiplinærnemnden skal vurdere de forholdene klagen gjelder, må klager ha «rettslig klageinteresse». De fleste klagesaker gjelder egen advokat. Advokatens klient, eller tidligere klient, vil som regel alltid ha interesse i å få vurdert om advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk, eller om advokaten har krevd for mye betalt. Disiplinærnemnden vil da vurdere saken, og vurdere om advokaten skal frifinnes eller felles.

Klage fra andre enn advokatens klient kan bli avvist fordi klager mangler rettslig klageinteresse. Dette gjelder for eksempel klage på motpartens advokat. Disiplinærnemnden vurderer konkret hvor nær tilknytning klager har til saken og hvor mye klager påvirkes av de forholdene det klages over.

Selv om man har god kjennskap til saken og advokatens arbeid, har man ikke nødvendigvis interesse i å få vurdert forhold som gjelder advokatens opptreden. Et eksempel på dette er om man mener motpartens advokat tar for mye betalt. Et annet eksempel er om man mener advokaten opptrer i strid med god advokatskikk fordi han påtar seg en sak for motparten som man selv mener er en dårlig sak.

Et tredje eksempel er om man sender inn klage for en man står nær, eller på vegne av et firma.

Om man sender inn en klage på vegne av noen andre, må man ha fullmakt. Les mer om fullmakt i artikkelen om prosessen i en klagesak.

Advokatvirksomhet

Disiplinærnemnden kan bare vurdere en sak der klagen gjelder en advokat som har utført «advokatvirksomhet». Advokatvirksomhet kan defineres som rettslig bistand i og utenfor en rettssak.

At en advokat har advokatbevilling betyr ikke at alt advokaten gjør er «advokatvirksomhet». Det avgjørende er om advokaten har opptrådt som advokat, og gjort arbeid han kan gjøre fordi han har advokatbevilling. Om du klager inn en advokat som har representert deg eller din motpart i en sak for tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett, har advokaten utøvet advokatvirksomhet. Advokatvirksomhet kan også være annen bistand det er vanlig at en advokat gir, eller virksomhet advokaten har lov til å gjøre fordi advokaten har advokatbevilling.

Eksempel: Advokaten sitter i et styre i et borettslag fordi hun er andelseier i borettslaget. Hun skrev noe i en e-post angående utleie av parkeringsplasser, som klager reagerte på. Disiplinærnemnden må vurdere om advokaten har handlet som advokat ved e-posten, eller som medlem i styret/privatperson.

Disiplinærnemnden har ikke kompetanse til å vurdere klage på andre yrkesgrupper enn advokater.

Brakt inn for domstolen

Det klagen gjelder skal vurderes, eller er vurdert, av domstolen eller forliksrådet.

Dersom en domstol har vurdert, eller skal vurdere, det samme forholdet som du har klaget inn advokaten for, må Disiplinærnemnden avvise saken. Dette gjelder uavhengig av om det er du selv eller advokaten som har tatt saken til domstolen eller forliksrådet. Videre gjelder det uavhengig av om saken ble brakt inn for Disiplinærnemnden eller domstolen først.

Eksempel 1: Etter at klager sender inn klage på salæret til Disiplinærnemnden, sender advokaten inn en stevning til tingretten grunnet manglende betaling av salær. Disiplinærnemnden avviser klagen fordi domstolen skal vurdere det samme spørsmålet.

Eksempel 2: Domstolen har allerede vurdert hvor mye advokaten kan kreve at klienten skal betale for bistanden. Klienten klager til Disiplinærnemnden, og ber om at salæret nedsettes . Disiplinærnemnden avviser klagen fordi domstolen har vurdert det samme spørsmålet.

Om saken senere ikke lenger regnes for å være brakt inn for domstolen, for eksempel om forliksrådet avviser saken eller innstiller behandlingen, kan klagen til Disiplinærnemnden fremmes på nytt.

Feil advokat er klaget inn

Disiplinærnemnden kan avvise en klage fordi feil advokat er klaget inn. Klagen må gjelde den advokaten som har utført oppdraget.

Om du klager på flere advokater, må det sendes én klage per advokat. Dersom klagen gjelder en advokatfullmektig, skal også advokatfullmektigens prinsipal, altså den advokaten som var ansvarlig for advokatfullmektigen, klages inn. Hvis advokatfullmektigen har flere prinsipaler, skal klagen rettes mot den av disse som er ansvarlig advokat for oppdraget.

Åpenbart grunnløs klage

Disiplinærnemndens leder kan alene beslutte at en advokat skal frifinnes, dersom klagen er åpenbart grunnløs. Det må da være klart at klager ikke får medhold i klagen, og terskelen for dette er høy. Disiplinærnemnden kan vurdere en klage som åpenbart grunnløs hvis klager for eksempel fremsetter en rekke alvorlige beskyldninger mot advokaten uten å fremlegge noe dokumentasjon for å belyse dette.

 

Del denne artikkelen: