Prosessen i en klagesak

Oppdatert: 30.04.2024 Emner:
Kvinner noterer på skrivebok foran laptop

Hvordan sender jeg en klage?

Klage på advokat må sendes elektronisk via portalen Advokatklageordningen.

Du må ha elektronisk ID for å kunne logge deg inn i portalen. Informasjon om hvordan du kan skaffe deg elektronisk ID finner du på: http://www.difi.no/elektronisk-id/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id.

Du må logge deg inn i portalen via en datamaskin – du kan ikke bruke mobiltelefon eller nettbrett.

Dersom du ikke ønsker, eller har mulighet til, å sende klagen selv, kan du la deg representere av en annen i klagesaken ved bruk av representant. Det gjør du ved å velge «Endre representant» inne på saken i portalen. Representanten er den eneste som vil motta varsler om saken. Det er derfor viktig at representanten holder klager(ne) orientert om klagesaken.

Representanten må ha fullmakt fra alle klagerne i en klagesak. Dette gjelder også om representanten selv er en av klagerne. Ved manglende fullmakt kan saken bli avvist fordi klager mangler rettslig klageinteresse. Les mer om avvisning i artikkelen Avvisningsgrunner.

Fullmakten må lastes opp under «Dokumentasjon». Den må gjelde den aktuelle klagesaken og ikke være generell. Fullmakten må være skriftlig og inneholde klagers fulle navn og fødselsdato, representantens fulle navn og fødselsdato, en kort beskrivelse av hva klagesaken/fullmakten gjelder og klagers signatur.

Fullmaktsmal – en klager

Fullmaktsmal – flere klagere

Fullmaktsmal – selskap og sammenslutning

Dersom du som klager er representert av en advokat eller en advokatfullmektig i klagesaken, er det ikke nødvendig med fullmakt.

Hva skjer etter at klagen er sendt?

Når vi har registrert din klage, vil den bli gjort tilgjengelig for advokaten, som gis en frist for å sende inn tilsvar. Advokaten vil her få mulighet til å kommentere klagen og fremlegge dokumentasjon.

Etter at advokaten har sendt sitt tilsvar, vil du få mulighet til å komme med et avsluttende innlegg. Dersom du ikke sender innlegget innen fristen, vil saken fortsette videre.

Du vil motta et e-postvarsel når det er din tur til å sende inn avsluttende innlegg og hver gang det kommer en melding til deg i portalen. Dersom du har representant, vil representanten motta varslene.

Advokaten får etter dette mulighet til å sende inn et avsluttende innlegg.

Samlet sett vil hver av partene få anledning til å komme med to skriftlige innlegg hver. For deg som er klager vil dette være selve klagen og det avsluttende innlegget. Standard frist for innlegg er to uker.

Etter at begge parter har sendt inn sine innlegg, avsluttes saksforberedelsen og saken blir oversendt Disiplinærnemnden for behandling.

Advokatklageordningen bygger på et prinsipp om åpenhet og full kontradiksjon. Dette betyr at et innlegg fra en part vil være synlig for motparten og for Disiplinærnemndens medlemmer som deltar i behandlingen av saken (voterende). Meldinger derimot, er en kommunikasjonskanal mellom deg og saksbehandler, og vil ikke være en del av sakens dokumenter.

Du kan til enhver tid sjekke status i saken ved å logge deg inn i portalen og velge den aktuelle saken under «Mine saker».

Kan jeg sende flere innlegg og legge til mer dokumentasjon?

I en klagesak er det som regel to innlegg fra hver av partene. Innlegg utover dette tillates i begrenset grad, spesielt etter at saksforberedelsen er avsluttet. Merk at det ikke er mulig å legge til flere dokumenter etter at et innlegg er sendt inn og at ytterligere innlegg vil forlenge saksbehandlingstiden. Kontakt saksbehandler ved eventuelle spørsmål vedrørende ytterligere innlegg eller dokumentasjon.

Dokumenter på annet språk

Klagen, innlegg fra partene og dokumentasjonen som legges ved i en klagesak skal være på norsk.

Dokumenter på engelsk eller et annet skandinavisk språk kan likevel godtas.

Dersom du ønsker å fremlegge dokumentasjon på et annet språk, må du selv sørge for at dokumentet blir oversatt til norsk og selv bekoste slik oversetting.

Hvor lang er behandlingstiden?

Disiplinærnemnden har ingen behandlingsfrist, men har som mål å behandle klagen innen seks måneder fra innkommet dato.

Hva gjør jeg hvis jeg er misfornøyd med beslutningen?

En beslutning avsagt av Disiplinærnemnden er endelig og kan ikke påklages. Søksmål om vedtakets gyldighet kan bringes inn for domstolen.

Klage på saksbehandlingsfeil må sendes til Sivilombudet. Sivilombudet kan ikke omgjøre Disiplinærnemndens beslutning, men kan gi en uttalelse på hvorvidt det foreligger en saksbehandlingsfeil.

Dersom du blir kjent med forhold som ikke tidligere var kjent for deg og som kan føre til et annet resultat, kan du begjære saken gjenåpnet. En slik begjæring må fremsettes innen tre måneder etter at du har fått, eller burde ha fått, kjennskap til den omstendighet som påberopes.

Disiplinærnemnden kan beslutte å gjenåpne saken dersom det er sannsynliggjort at den omstendighet begjæringen grunner på ikke tidligere var kjent for deg. Det er den som begjærer saken gjenåpnet som har bevisbyrden (tvilsrisikoen) for at Disiplinærnemnden ville ha kommet til et annet resultat. I løpet av de siste årene har under 1 % av alle behandlede saker blir gjenåpnet i Disiplinærnemnden.

Begjæring om gjenåpning sendes per e-post til nemnden@advokatforeningen.no.

Samtykke til behandling av klagen

For at din klage skal kunne behandles, må du samtykke til at Disiplinærnemnden kan behandle personopplysninger om deg etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Slikt samtykke gis ved innsending av klage.

Merk at ved klage på egen advokat forutsetter Disiplinærnemnden at klager har løst advokaten fra sin taushetsplikt, så langt dette er nødvendig for klagesakens opplysning.

Behandling av personopplysninger og partenes ansvar for å opplyse saken

Behandlingsgrunnlaget for Disiplinærnemndens behandling av personopplysninger om innklagede er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, jf. advokatforskriften § 5-1 fjerde ledd.

Klageordningen er frivillig, og det er partene selv som bestemmer hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal legges til grunn for klagesaksbehandlingen. Det anbefales å begrense fremleggelsen av personopplysninger, og bare fremlegger opplysninger som er nødvendige for sakens opplysning. De opplysninger og den dokumentasjon som partene fremlegger, benyttes bare til behandling av klagesaken og er kun tilgjengelig for bestemte saksbehandlere i Disiplinærnemndens sekretariat og de disiplinærnemndsmedlemmer som behandler saken. Alle disse personene er underlagt taushetsplikt.

Disiplinærnemnden innhenter ikke opplysninger i anledning klagesaken.

Klagesaker som behandles i Disiplinærnemnden reguleres av arkivloven.

For utfyllende informasjon om Disiplinærnemndens behandling av personopplysninger, se personvernerklæringen.

Offentlighet

Alle disiplinærbeslutninger fra de siste fem årene er offentlig tilgjengelig. En utskrift av advokatens disiplinærjournal er offentlig tilgjengelig ved forespørsel. Det kreves ingen begrunnelse for en slik forespørsel.

Informasjon som kan identifisere klagers navn, klienter eller er taushetsbelagt på annen måte, vil bli anonymisert før beslutningen gjøres offentlig tilgjengelig.

Nærmere om hvordan beslutningene offentliggjøres fremgår av Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger.

 

Del denne artikkelen: