Barns rettigheter

Liten jente som leser en bok

Som mindreårig kan du i utgangspunktet ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen – ikke minst gjelder dette for barn som er 15 år eller eldre.

Selv om begrepet «mindreårig» har erstattet det som tidligere het «umyndig», så må du som er mindreårig forholde deg til myndighetsalderen i Norge. En mindreårig kan som hovedregel ikke binde seg selv ved rettslige handlinger eller råde over egne midler. Dette innebærer at du må frem til fylte 18 år forholde deg til dine foreldre som verge for deg. Det er heller ikke mulig å fremskynde myndighetsalderen.

Det er verge og fylkesmannen som har myndighet til å inngå avtale på vegne av den mindreårige. Fylkesmannen forvalter den mindreåriges kapital, mens vergen forestår inngåelsen av dagliglivets avtaler. Verge(r) for mindreårige er den eller de som har foreldreansvaret.

Når kan en mindreårig råde over egne midler

Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen om at mindreårige selv ikke kan inngå avtaler eller råde over egne midler:

  • Barn som har fylt 15 år, kan inngå en arbeidsavtale. Dersom du er under 15 må dine verger først samtykke. Vergen kan uansett ikke inngå arbeidsavtale på barns vegne. Barn kan også si opp sin arbeidsavtale – uansett hvor gamle de er.
  • Den mindreårige kan på spesielle vilkår drive næringsvirksomhet som enkeltpersonforetak. Du kan foreta de disposisjoner som faller innenfor din næringsvirksomhet, dersom vergen og Fylkesmannen har samtykket til at du kan drive næringsvirksomhet.
  • Den mindreårige råder selv over midler som er stilt til sin rådighet, eller som den mindreårige har tjent ved eget arbeid. Unntak er midler ervervet ved spill (Lotto, tipping m.m.)
  • En mindreårige som har fylt 15 år, kan inngå avtale om innskuddskonto for midler han eller hun har rett til å disponere over. Man kan også inngå avtale om bankkort (debetkort) – men ikke kredittkort. Du kan opprette konto i bank, når du har fylt 15 år, dersom kontoen skal brukes til midler du har rett til å disponere på egen hånd, f.eks. det du tjener fra din sommerjobb. Du kan disponere over kontoen ved kontante innskudd og uttak, i tillegg til at du kan inngå avtale om debetkort uten krav om samtykke fra dine verger.
  • Mindreårige med egen husholdning, kan foreta disposisjoner som naturlig følger av dette. Eksempel: Flytter på hybel for å gå på videregående skole.
  • Du kan bruke en hytte eller annen eiendom du selv eier. Men dersom din bruk fører til at eiendommens verdi klart forringes, rammes en slik bruk av forbudet, og vergen kan gripe inn for å sikre dine verdier.
  • Er du over 15 år kan du som hovedregel selv samtykke til innhenting og bruk av egne personopplysninger. Det er imidlertid unntak for sensitive personopplysninger der dine foreldre/foresatte må samtykke. Sensitive personopplysninger kan være helse, etnisk bakgrunn, livssyn og seksuelle forhold.

En mindreårig har også krav på å bli hørt i økonomiske spørsmål fra barnet er 12 år. Tidligere var grensen 14 år.

Barns rettigheter ved bosted og samvær

Skilsmisser og samlivsbrudd blir stadig mer vanlig. Når det også er barn inne i bildet blir det ofte konflikter om barns bosted og samvær, noe som kan være vanskelig for barnet.

Det følger av barneloven § 30 at det er foreldre med foreldreansvaret for barnet som både har både rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i «personlige forhold». Foreldrenes bestemmelsesrett begrenses imidlertid av barnets med- og selvbestemmelsesrett, jfr. barneloven §§ 31-33.

Spørsmål som knytter seg til hvor barnet skal bo og feriere er et typisk område hvor foreldrene har bestemmelsesrett. Barn har imidlertid rett til å bli hørt, selv om loven ikke operer med noen alder i forhold til at barn fullt ut skal få bestemme samværsomfang. Loven sier imidlertid at barn som har fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal bli hørt før det tas avgjørelse. Når barnet har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når det gjelder eldre barn så bør man langt på vei forholde seg til hva vedkommende selv ønsker i forhold til samvær og ikke minst feriesamvær.

Under enhver omstendighet vil samværsspørsmålet måtte bero på en samlet vurdering av hva som er barnets beste og der barnets mening kun vil være et av momentene som er av betydning for samværsordningen.

Du finner advokater med kompetanse på barns rettigheter på «Finn advokat»

Del denne artikkelen: